Политике животне средине

Активности Младих истраживача Србије су у великој мери усмерене на примену политика заштите животне средине.
Велики број пројеката МИС-а има за циљ примену ЕУ acquis из области животне средине, пре свега Директиве о птицама, Директиве о стаништима и Оквирне директиве о водама.

Такође, препознајући значај међународних споразума у области животне средине, у свом раду МИС доприносе примени следећих kонвенција:
Аархусka Конвенција
CITES (Конвенција о међународном промету угроженим врстама дивље флоре и фауне)
CBD (Конвенција о биолошкој разноврсности)
Карпатска конвенција
Рамсарска конвенција
UNFCCC (Оквирна конвенција уједињених нација о климатским променама)