Rodna ravnopravnost i životna sredine

Rad u oblasti rodne ravnopravnosti u životnoj sredini je novina u Mladim istraživačima Srbije. Da razmišljamo i radimo
– na urodnjavanju politika životne sredine,
– na edukaciji o rodnoj ravnopravnosti u životnoj sredini i
– na zagovaranju za stvaranje povoljnog okruženja za aktivnosti žena u životnoj sredini
smo bili podstaknuti od strane partnera i donatora, ali smo i prepoznali potrebu da se ova tema bolje istraži, analizira i predstavi javnosti.

Kroz projekte koje sprovodimo organizujemo različite aktivnosti koje daju doprinos prikupljanju podataka o rodnoj persprktivi zaštite životne sredine, podizanju kapaciteta OCD i institucija i poboljšanju saradnje sa organizacijama koje su stručne za pitanja rodne ravnopravnosti.