Program snažno zeleno – najčešće postavljana pitanja

Pitanje:

Da li neformalne grupe koje su već učestvovale u programu mogu ponovo da konkurišu?

Odgovor:

Da. To što ste već učestvovali u ovom programu nije prepreka da ponovo konkurišete sa novim projektom.

 

Pitanje:

Može li pojedinac da učestvuje u projektu više od jedne neformalne grupe?

Odgovor:

Može, ali to nije preporučljivo. Кroz program Snažno zeleno želimo da podstaknemo što više građana i građanki da učestvuju.

 

Pitanje:

Ukoliko konkurišemo za program kao neformalna grupa, a u okviru naše ideje planiramo da nabavimo neku sitnu opremu ili alat koji nam pomažu u izvođenju projekta (npr. ručni alat kao što su lopate…) kako se kasnije tretira ta oprema, kome pripada nakon završenog projekta?

Odgovor:

Svi nabavljeni alati i/ili oprema nakon završetka projekta pripadaju neformalnoj grupi odnosno njenim članovima.

 

Pitanje:

U konkursnoj dokumentaciji piše da troškovi komunikacije i promotivne aktivnosti od ukupnog budžeta budu najmanje 10%, da li to znači ne smeju da budu manji od 10% ali može za koji procenat više od 10%?

Odgovor:

Tako je. Po smernicama konkursa minimum 10% ukupnog budžeta mora biti usmereno ka promotivnim aktivnostima i povećanju vidljivosti projekta. Samim tim, ukoliko je procenat budžeta veći od 10% i dalje je prihvatljivo.

 

Pitanje:

Aktivista sam lokalne ekološke organizacije i mislim da je moj rad poznat kako u mojoj opštini tako i među aktivistima u Srbiji. Da li mogu da konkurišem sa neformalnom grupom, iako sam angažovan u organizaciji?

Odgovor:

Program je namenjen isključivo neformalnim grupama i njihovom osnaživanju. Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate Smernice. Napominjemo da je u okviru projekta Zeleni inkubator planirana i podrška za udruženja građana na koji možete da konkurišete. Više detalja o konkursu za udruženja građana možete pronaći ovde: https://www.koalicija27.org/zeleni-inkubator/snazno-zeleno-program-podrske-civilnom-drustvu-za-zastitu-zivotne-sredine-i-odrzivi-razvoj-zajednica/

 

Pitanje:

Da li osoba (ekspert) koga angažujemo na projektu može da bude zaposleni u lokalnoj samoupravi ili u nekom ministarstvu?

Odgovor:

Angažovanje spoljnog saradnika zaposlenog u lokalnoj samoupravi ili u drugim državnim organima/institucijama, za aktivnosti koje spadaju u njihov redovan posao, spada u nedozvoljen trošak.

 

Pitanje:

Ukoliko naša neformalna grupa nema prethodna iskustva, da li možemo da konkurišemo?

Odgovor:

Naravno da možete da konkurišete, program je namenjen i onim grupama koje su tek formirane. Iako se prethodno iskustvo konkursa boduje, ne zaboravite na iskustva pojedinačnih članova grupe.

Pitanje:

Da li se opravdanim troškom u okviru budžeta smatra kupovina i postavljanje najjosnovnijeg sistema solarnih ploča koje bi nakon završetka projekta stajale na krovu organizacije?

Odgovor:

Prema Smernicama konkursa, u dozvoljene aktivnosti za podsticaj zelene i cirkularne ekonomije spadaju: organska hrana, eko-turistički proizvodi, unapređenje praksi vezanih za recikliranje – proizvodnja od recikliranih materijala, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora – postavljanje solarnih panela na javnim ustanovama i sl.

Pored toga, neophodno je uskladiti predlog projektnog budžeta sa svim pravilima navedenim u Smernicama kao i da neformalna grupa, pre procesa evaluacije projekta, mora proći administrativnu proveru čiji su kriterijumi takođe navedeni u Smernicama.

Pitanje:

Da li MIS pokriva troškove PDV-a nastalih u okviru budžeta projekta ili obezbeđuje mogućnost plaćanja bez PDV preko Poreske uprave? Da li neformalna grupa šalje i račune izdate nakon kupovine materijala i izračunate cene bez PDV-a ili samo jedno od navedenog?

Odgovor:

Porez na dodatu vrednost (PDV) je nedozvoljen trošak i svi troškovi koji su navedeni u budžetu treba da budu prikazani bez PDV-a.

Imajući u vidu da neformalne grupe nisu pravna lica i nemaju otvoren tekući račun u poslovnoj banci, MIS će za neformalne grupe:

  • vršiti oslobađenje od PDV preko portala Poreske uprave;
  • direktno plaćati račune trećim licima/dobavljačima prema dostavljenim predračunima, u skladu sa odobrenim budžetom.

Detalji procesa plaćanja objašnjeni su u Vodiču za sprovođenje projekta koji će biti dostavljeni neformalnim grupama nakon potpisivanja ugovora o realizaciji projekta.