Program snažno zeleno – najčešće postavljana pitanja

Odgovori na postavljena pitanja poslata na info@snaznozeleno.rs

Pitanje:

Da li neformalne grupe koje su već učestvovale u programu mogu ponovo da konkurišu?

Odgovor:

To što ste već učestvovali u ovom programu, nije prepreka da ponovo konkurišete sa novim projektom.

 

Pitanje:

Moze li pojedinac da učestvuje u više od jedne neformalne grupe?

Odgovor:

Različiti projekti koji budu imal iste članove neformalne grupe neće biti odbijeni u okviru administrativne provere ispravnosti dostavljenih predloga projekata.

 

Pitanje:

Ukoliko konkurišemo za program kao neformalna grupa, a u okviru naše ideje planiramo da nabavimo neku sitnu opremu ili alat koji nam pomažu u izvođenju projekta (npr. ručni alat kao što su lopate…) kako se kasnije tretira ta oprema, kome pripada nakon završenog projekta?

Odgovor:

Svi nabavljeni alati i/ili oprema nakon završetka projekta pripadaju neformalnoj grupi odnosno njenim članovima.

 

Pitanje:

Da li građani/ke drugih država, sa boravištem u Srbiji, mogu biti članovi/ice neformalnih grupa u okviru projekta?

Odgovor:

Članovi neformalne grupe moraju da budu državljani i da borave na teritoriji Republike Srbije, jedan je od kriterijuma navedenih Smernicama za podnosioce prijava, u delu 1.3 Kriterijumi za učešće u programu.

 

Pitanje:

U konkursnoj dokumentaciji piše da troškovi komunikacije i promotivne aktivnosti od ukupnog budžeta budu najmanje 10%, da li to znači ne smeju da budu manji od 10% ali može za koji procenat više od 10%?

Odgovor:

U Smernicama za podnosioce prijava je navedeno da procenat sredstava opredenjenih za ove svrhe mora da bude najmanje 10%, tako da dokle god je Vašim budžetom predviđeno da iznos bude više od 9%, odnosno najmanje 10% ukupne tražene sume, budžet je u skladu sa Smernicama.

 

Pitanje:

Da li Aneks III može ručno da se popuni kada se odštampa, ili mora da se popunjava elektronski?

Odgovor:

Svu dokumentaciju je potrebno popuniti elektronski, u skladu sa Smernicama za podnosioce prijava. Aneks III je potrebno elektronski popuniti odštampati, ručno potpisati zatim skenirati i tako dostaviti.

 

Pitanje:
Voleli bi da uz pomoć vašeg programa “Snažno zeleno” sprovedemo tribinu.

O detaljima naše ideje bi vam detaljno dostavili dokumentaciju nakon vaše potvrde da možemo da se prijavimo i učestvujemo u vašem programu.

Odgovor:
U dokumentu “Smernice za program podrške neformalnim grupama Snažno zeleno” u delu 1.4 Dozvoljene aktivnosti u okviru projekta dali smo predlog aktivnosti koje mogu biti uključene u predloge projekata.
Lista navedenih aktivnosti nije konačna, prihvatljive su i druge aktivnosti kojima se doprinosi ciljevima programa podrške Snažno zeleno i koje se zasnivaju na principima zaštite životne sredine.

Ne možemo da komentarišemo predloge ideja, već samo možemo dati pojašnjenje konkursa i konkursne dokumentacije.

 

Pitanje:
Da li troškovi produkcije i dizajn materijala spadaju u projektne aktivnosti ili u troškove ljudskih resursa? I na koji način se mogu platiti troškovi komunikacionih i promotivnih aktivnosti video i drugih materijale za objavljivanje na društvenim mrežama?

Odgovor:

Dozvoljeni troškovi su svi troškovi u vezi sa sprovođenjem projektnih aktivnosti, koji su predviđeni predlogom budžeta projekta i odobreni u postupku selekcije.

Detaljno su navedeni u dokumentu “Smernice za program podrške neformalnim grupama Snažno zeleno” u delu 1.7

Ukoliko se troškove snimanja i produkcije video materijala, dizajna promotivnog materijala plaćaju pravnom licu, po izdatom predračunu/računu za usluge, budžetiraju se u delu projektih aktivnosti.

Troškovi za komunikacione i promotivne aktivnosti se odnose na informisanje javnosti o rezultatima predloženih projekata putem medija (štampanih, elektronskih), putem društvenih mreža, javnih događaja i sl. budžetiraju se u delu “troškovi za komunikacione i promotivne aktivnosti” ukoliko se plaćanje vrši pravnom licu, po izdatom predračunu/računu za usluge.

Svi honorari, bilo da se radi o članovima neformalne grupe ili o spoljnim saradnicima, budžetiraju se kategoriji “ljudski resursi”, u bruto iznosu.

 

Pitanje:
Da li postoji tačan datum do kog bi trebalo da pošaljemo predlog projekta?

Odgovor:

Konkurs za slanje predloga projekata neformalnih grupa u programu “Snažno zeleno” je otvoren tokom cele godine, do utroška sredstava. Komisija za odabir prijava vršiće selekciju prijava 4 puta godišnje. Poziv za prijavu projekata je otvoren od 01. jula 2020. godine do utroška sredstava u fondu. Prvi rok za selekciju prijava je 03 avgust 2020.

 

Pitanje:
Aktivista sam lokalne ekološke organizacije i mislim da je moj rad poznat kako u mojoj opštini tako i među aktivistima u Srbiji. Da li mogu da konkurišem sa neformalnom grupom, iako sam angažovan u organizaciji?

Odgovor:
Program je namenjen isključivo neformalnim grupama i njihovom osnaživanju. Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate Smernice. Napominjemo da je u okviru projekta Zeleni inkubator planirana i podrška za udruženja građana na koji možete da konkurišete. Više detalja o konkursu za udruženja građana možete pronaći ovde: https://www.koalicija27.org/zeleni-inkubator/snazno-zeleno-program-podrske-civilnom-drustvu-za-zastitu-zivotne-sredine-i-odrzivi-razvoj-zajednica/

 

Pitanje:
Planiramo aktivnosti obnove i rada na terenu. Imajući u vidu COVID-19 situaciju, da li će biti moguće vremenski pomerati aktivnosti?

Odgovor:
Projekti maksimalno mogu da traju 8 meseci, a neophodno je da se završe do 10. decembra. Ukoliko, zbog epidemiološke situacije, ne bude bilo moguće okupljanje ljudi na otvorenom u većem broju od potrebnog za održavanje aktivnosti i radova na terenu, biće moguće odložiti period realizaciju. Za to je potrebno odobrenje i saglasnost od Mladih istraživača Srbije.

 

Pitanje:
Da li postoje neke specijalne zdravstveno-bezbednosne mere koje moramo da primenjujemo tokom realizacije aktivnosti? I da li su troškovi kupovine maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava dozvoljeni?

Odgovor:
Tokom realizacije aktivnosti neophodno je da sledite preporuke i mere Kriznog štaba Republike Srbije i nadležnog Zavoda za javno zdravlje i da se ponašate odgovorno kao organizator aktivnosti. Troškovi zaštitne opreme i sredstava spadaju u dozvoljene troškove.

 

Pitanje:
Da li možemo da pozovemo stručnjaka iz inostranstva da nam pomogne na projektu?

Odgovor:
Angažovanje stručnjaka iz inostranstva nije dozvoljen trošak.

 

Pitanje:
Da li osoba (ekspert) koga angažujemo na projektu može da bude zaposleni u lokalnoj samoupravi ili u nekom ministarstvu?

Odgovor:
Angažovanje spoljnog saradnika zaposlenog u lokalnoj samoupravi ili u drugim državnim organima/institucijama, za aktivnosti koje spadaju u njihov redovan posao, spada u nedozvoljen trošak.

 

Pitanje:
Ukoliko naša neformalna grupa nema prethodna iskustva, da li možemo da konkurišemo?

Odgovor:
Naravno da možete da konkurišete, program je namenjen i onim grupama koje su tek formirane, iako, u bodovanju, prethodno iskustvo grupe vam može doneti 10 poena. Preporučujemo da pažljivo pročitate “Smernice za program podrške neformalnim grupama Snažno zeleno” poglavlje 3. “Kriterijumi za odabir projekata i proces selekcije”.

 

Pitanje:
Imam pitanja u vezi budžeta:

  1. da li su to sredstva koja od vas možemo tražiti zajedno sa PDVom ili ćemo dati budžet bez PDV-a?
  1. Koliki budžet možemo da opredelimo za honorare spoljnih saradnika?

Odgovor:
Ukupan predloženi budžet projekta ne sme da prelazi iznos od 236.850 dinara. U predlogu budžeta se navode iznosi bez iskazanog PDV (za one proizvode i usluge gde se on obračunava).

Maksimalan iznos za honorare (članova neformalne grupe i spoljnih saradnika) je 25% od ukupnog predloženog budžeta projekta.

 

Pitanje:
Da bi se naš projekat sproveo neophodan je angažman pravnog lica (firme). Usluge tog pravnog lica su nam neophodne jer se po zakonu te aktivnosti mogu obavljati iskljucivo uz posedovanje integralne dozvole. Da li se te usluge svrstavaju u troškove ljudskih resursa ili u troškove projektnih aktivnosti?

Odgovor:
Kao što je navedeno u “Smernicama za program podrške neformalnim grupama Snažno zeleno”: 1.7 Dozvoljeni troškovi: 

  • honorari spoljnih saradnika: nosilac projekta može, ukoliko je za ostvarenje rezultata predloženog projekta to potrebno, da angažuje spoljne saradnike, druga fizička ili pravna lica, za obavljanje nekog posla koji je predviđen projektom.

 

Pitanje:
Akcija koja želimo da prijavimo na konkurs Snažno zeleno se odnosi na lokalnu zajednicu izvan Beograda.
Neki članovi su iz same lokalne zajednice, neki imaju kuće u toj lokalnoj zajednici a prebivališta u Beogradu, a neki su raspoloženi da učestvuju iz Beograda.
Da li je moguć ovakav sastav neformalne grupe, ili svi moramo biti iz lokalne zajednice koju želimo da unapredimo kroz ovaj poziv?

Odgovor:
Da, moguće je da i članovi grupe koji nisu iz lokalne sredine, u kojoj će biti realizovan projekat, budu uključeni.
U obrascu predloga projekta, u delu “Iskustvo članova neformalne grupe”, navedite povezanost svakog člana tima sa lokalnom zajednicom (trenutno tamo živi, poreklom odande), motivaciju svakog člana da reši problem, prethodno iskustvo svakog člana vaše grupe, a zatim napišite i da li su članovi vašeg tima već nešto radili u zajednici na ovom ili nekom drugom problemu i koliko je to bilo uspešno.

 

Pitanje:
Imamo dva pitanja za vas:

  1. Do kada traje konkurs, odnosno da li još uvek imamo vremena da pošaljemo našu prijavu?
  2. Da li svi članovi neformalne grupe koji konkurišu mogu da budu punoletni, ili moramo imati maloletna lica, s obzirom da nas ima različite životne dobi? Ako članovi koji konkurišu moraju da budu samo mladi, do koje starosne dobi je to?

 

Odgovor:
Konkurs za slanje predloga projekata neformalnih grupa u programu “Snažno zeleno” je otvoren tokom cele godine, do utroška sredstava. Komisija za odabir prijava vršiće selekciju prijava 4 puta godišnje. Poziv za prijavu projekata je otvoren od 01. jula 2020. godine do utroška sredstava u fondu. Prvi rok za selekciju prijava je 03. avgust 2020.

Nije neophodno da svi članovi neformalne grupe budu punoletni. Potrebno je da predstavnik grupe bude punoletna osoba, jer ćemo sa tom osobom potpisati ugovor o sprovođenju projekta.

 

Pitanje:
Da li konkurs i dalje traje? Za neformalne grupe traje tokom cele godine, ako smo dobro razumeli, a za udruženja je konkurs završen? Ako možete da rastumačite. 

Odgovor:
Program je otvoren tokom cele godine i namenjen je neformalnim grupama i njihovom osnaživanju. Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate Smernice.

Više detalja o konkursu za udruženja građana možete pronaći ovde: https://www.koalicija27.org/zeleni-inkubator/snazno-zeleno-program-podrske-civilnom-drustvu-za-zastitu-zivotne-sredine-i-odrzivi-razvoj-zajednica/

 

Pitanje:
Videle smo da je prvi rok za slanje prijava 3. avgust, pa nas zanima do kog vremena? 

Odgovor:
Konkurs za slanje predloga projekata neformalnih grupa u programu “Snažno zeleno” je otvoren tokom cele godine, do utroška sredstava. Komisija za odabir prijava vršiće selekciju prijava 4 puta godišnje. Poziv za prijavu projekata je otvoren od 01. jula 2020. godine do utroška sredstava u fondu. Prvi rok za selekciju prijava je 03 avgust 2020 u 23.59h.

 

Pitanje:
zanima nas da li sam budžet ne sme preći 236.000 din ili je, onako kako smo mi razumeli, da od Vašeg programa ne može se tražiti više od 236.000 din a da sam budžet ukupno može biti veći?
I da li su dozvoljeni troškovi na primer nabavka šatora i opreme (vreće za spavanje, podmetači) jer nam je isto potrebno za održavanje eko kampova u prirodi i neke druge opreme koju nemamo a neophodna je za dalje ekološke aktivnosti i realizaciju projekta?

Odgovor:
Kao što je navedeno u obrascu predloga budžeta projekta, navodite samo sredstva koja potražujete za finansiranje kroz program “Snažno zeleno”.
U troškove za sprovođenje projektnih aktivnosti mogu da spadaju i troškovi za smeštaj. Specifičnosti nabavke materijala i opreme treba da zadovolje ciljeve programa Snažno zeleno i predloga projekta koji ste naveli.

 

Pitanje:
Ovo nam je prvi put da konkurišemo kod Vas.
Naše pitanje je da li Vaše e- obuke mogu da pohađaju naši učenici i mi kao deo projekta? Kakve smernice nam predlažete?

Odgovor:
Registracija i pohađanje kurseva na sajtu E-obuke MIS (obuke.mis.org.rs) je potpuno besplatno i sugerišemo svima da ih koriste bez obzira na to da li se prijavljuju za projekat Snažno zeleno ili ne.


Pitanje:
Poštovani, do kada bi trebalo poslati projekat za II krug konkursa Snažno zeleno, pošto je prvi krug već završen?

Odgovor:
Konkurs za slanje predloga projekata neformalnih grupa u programu “Snažno zeleno” je otvoren tokom cele godine, do utroška sredstava. Komisija za odabir prijava vršiće selekciju prijava 4 puta godišnje. Poziv za prijavu projekata je otvoren od 01. jula 2020. godine do utroška sredstava u fondu. Drugi rok za selekciju prijava je 03. septembar 2020. u 23.59h.

 

Pitanje:
Da li je konkurs za neformalne grupe i dalje otvoren? Кoji je rok za podnošenje dokumentacije? Кoji je rok za sprovođenje projekta za koji se podnosi dokumentacija?

Odgovor:
Кonkurs za slanje predloga projekata neformalnih grupa u programu “Snažno zeleno” je otvoren tokom cele godine, do utroška sredstava. Кomisija za odabir prijava vršiće selekciju prijava 4 puta godišnje. Drugi krug prijava je završen 3. septembra. Nakon što komisija izvrši selekciju prijavljenih iz drugog kruga, ukoliko se ne utroše sva sredstva iz budžeta, biće otvoren i treći krug.

 

Pitanje:
Da li su prijave za program podrške neformalnim grupama “Snažno zeleno” i dalje otvoren?

Odgovor:
Treći krug konkursa za slanje predloga projekata neformalnih grupa u programu “Snažno zeleno” je otvoren i traje do 3. oktobra.

 

Pitanje:
1. Da li možemo projekat da baziramo na snimanju kratkih filmova o malim ekološkim biznis idejama?

2. Da li kada se kreiraju honorari, moramo da imamo u vidu i troškove poresa i toga ili suma koja se stavi u celini se daje osobama za koje je honorar potreban?

Odgovor:
1. Sami birate aktivnosti kojima možete sprovesti ideju. Spisak nekih aktivnosti se nalazi u Smernicama za program podrške neformalnim grupama Snažno zeleno – 1.4. Dozvoljene aktivnosti u okviru projekta.

2. U budžet možete da navedete honorar za koordinatora projekta, ali i da budžetirate druge spoljne saradnike – Spisak dozvoljenih troškova se nalaze u Smernicama – 1.7. Dozvoljeni troškovi. Svi iznosi treba da budu u bruto iznosu, sa uključenim porezima i doprinosima.

Pitanje:
Poštovani,
interesuje me da li je i dalje aktuelan treći krug za finansiranje projekata u okviru programa Snažno zeleno i da li postoji rok za slanje prijava?
Hvala unapred!

 

Odgovor:
Treći krug Programa podrške neformalnim grupama za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica “Snažno zeleno“ je završen 3. oktobra. Komisija za selekciju pristiglih prijava je počela se radom i ocenjuje prijave. Nakon objavljivanja rezultata, ukoliko preostane sredstava u budžetu za ovu godinu, otvorićemo i četvrti krug.

 

Pitanje:
Planirali smo da aktivnosti realizujemo od 1.maja -do 31.avgusta 2021.
Kada da vam posaljemo konkursnu dokumentaciju?


Odgovor:
Treći krug konkursa Programa podrške neformalnim grupama za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica “Snažno zeleno“ je završen. U ovoj godini je podržana 21 neformalna grupa i utrošena su sredstva za finansijsku podršku grupama planirana za 2020. godinu. Sledeći konkurs za podršku neformalnim grupama biće otvoren u narednoj godini.

 

Pitanje:
Poslali smo dokumentaciju za Vaš projekat, juče, u nadi da će biti četvrtog kruga. S obzirom da je epidemiološka situacija nepovoljna, termini za naše aktivnosti su pomereni u sledeću godinu. Da li možemo računati sa tim, da ako u ovoj godini ne bude otvaranja novih krugova, što je vrlo verovatno,naša dokumentacija ostane za sledeću 2021. ili moramo ponovo aplicirati?

 

Odgovor:
Savetujemo da ponovo aplicirate u narednoj godini, nakon što otvorimo poziv za prijavljivanje u 2021. godini.