Pitanja i odgovori – tender za marketinške agencije

Postavljenja pitanja i dati odgovori tokom tendera
PRUŽANJE USLUGE MARKETINŠKE AGENCIJE ZA POTREBE KAMPANJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

PITANJE
1. Da li se razrađuje kreativni deo – ideje i predlozi, jer je kriterijum za donošenje odluke najniža ponuđena cena?

ODGOVOR
U okviru poziva za tender, u poglavlju 6. Uputstvo za sastavljanje ponude nalazi se tabela sa spiskom tenderske dokumentacije gde je treća stavka Predlog realizacije kampanje koji podrazumeva strategiju digitalne komunikacije i oglašavanja na osnovu datog plana aktivnosti: razraditi elemente kampanje – kreativni koncept, digitalni marketing, oglašavanje – outdoor, kooordinacija aktivnosti, okvirni timeline uključujući i pripremni deo gde će se raditi na detaljnom razvoju strategije.

PITANJE
2. Da li se mogu reference dostaviti mejlom u vidu ppt gde će biti linkovi ka sajtovima gde se mogu videti primeri šta radimo, npr link ka Behance-u?

ODGOVOR
Nažalost ne mogu se reference poslati putem mejla, već mora da se dostavi u štampanoj verziji. Dodatno, uz traženu tendersku dokumentaciju se može poslati material na CD-u ili USB-u koji bi pratio referentnu listu koja je odštampana. Ova dokumentacija se odnosi na deo 4. i pododeljak Finansijski i poslovni kapacitet.

PITANJE
3. Traženo je da se za svaki projekat dostavi kopiju ugovora (prva i poslednja strana) i faktura o navedenim marketinškim aktivnostima koje potvrđuju minimalne zahtevane iznose navedene u traženom poslovnom kapacitetu. Mi sa određenim klijentima imamo dugogodišnje ugovore I mesečni honor, dok se sve aktivnosti van toga plaćuju preko pojedinačnih faktura. Kako se takva saradnja prikazuje?

ODGOVOR
Nama je potrebno da dobijemo prvu stranicu Ugovora gde se vidi koje su Ugovorne strane i prvi član gde piše o čemu je reč, ostalo nam nije bitno i može ze crnim markerom ili nečim zamaskirati. Isto važi i za poslednju stranicu, bitni su nam potpisi, dok se ostalo može crnim markerom ili nečim drugim zamaskirati. U referentnoj listi navodite da za XY firmu imate dugogogišnji ugovor koji podrazumeva XY aktivnosti (npr.samo digitalni marketing), zatim izdvojite i opišete aktivnosti koje su relevantne i želite da istaknete, a takođe možete pobrojati koje kampanje ste za njih radili. Fakture su nam potrebne da bi se stavke u nastavku potkrepile:
Poglavlje 4. Uslovi učešća/ pododeljak Finansijski i poslovni kapacitet
• Pružili usluge koje su istovrsne predmetu nabavke (nacionalne i/ili internacionalne) u vrednosti od najmanje 6.000.000,00 dinara;
• Poseduju iskustvo u digitalnom marketingu (Facebook, Google, Instagram, Youtube i dr.) u vrednosti od najmanje 1.000.000,00 dinara (vrednosti kampanja);
• Poseduju iskustvo u zakupu medijskog prostora u vrednosti od najmanje 1.000.000,00 dinara dinara;

PITANJE
4. Da li možemo da damo uopštenu izjavu da raspolažemo tehničkim kapacitetima, ili je potrebno navesti spisak opreme ( i koje)?

ODGOVOR
Što se tiče Izjave o tehničkim kapacitetima, potrebno je navesti i spisak I kratak opis opreme. Dovoljno je date model opreme I izdvojite ključni element te opreme (npr. 2 kamere – Full frame 4K – RAW format)

PITANJE
5. Da li možemo da dobijemo postojeće materijale na uvid kako bi kampanja ostala na liniji već postojećeg vizuelnog identiteta?

ODGOVOR
Ovaj deo će se detaljno razvijati u septembru zajedno sa ilustratorom i nama. Za sada je dovoljno da date neki predlog samo kako biste vi to radili a imate na raspolaganju ilustracije – šta sa njima?