Politike životne sredine

Aktivnosti Mladih istraživača Srbije su u velikoj meri usmerene na primenu politika zaštite životne sredine.
Veliki broj projekata MIS-a ima za cilj primenu EU acquis iz oblasti životne sredine, pre svega Direktive o pticama, Direktive o staništima i Okvirne direktive o vodama.

Takođe, prepoznajući značaj međunarodnih sporazuma u oblasti životne sredine, u svom radu MIS doprinose primeni sledećih konvencija:
Aarhusка Konvencija
CITES (Konvencija o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje flore i faune)
CBD (Konvencija o biološkoj raznovrsnosti)
Karpatska konvencija
Ramsarska konvencija
UNFCCC (Okvirna konvencija ujedinjenih nacija o klimatskim promenama)