Biodiverzitet i zaštita prirode

Aktivnosti na polju zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta realizujemo kroz:
– jačanje kapaciteta nevladinog sektora, lokalnih samouprava i zainteresovane javnosti za učešće u procesima vezanim za zaštitu prirode. Fokus brojnih obuka koje organizujemo su NATURA 2000 i EU acquis, učešće u procesima donošenja odluka u zaštiti prirode, ekosistemske usluge, uloga žena u zaštiti prirode i slično;
– rad u zaštićenim prirodnim dobrima kroz organizovanje volonterskih kampova. Jedan od najdugoročnijih projekata je ’’Povratak ibisa’’ u SRP Obedska bara.
– učešće u sprovođenju međunarodnih sporazuma u vezi sa životnom sredinom (Ramsarska konvencija, Karpatska konvencija, CITES, CBD, itd.);
– podizaje svesti javnosti o potrebi zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta kroz kampanje;
– rad na politikama zaštite prirode (zagovaranje za bolje strategije, zakone, podzakonska akta kao i njihovu adekvatnu primenu).