Opšti uslovi prijavljivanja

U Mlade istraživače Srbije – Volonterski servis Srbije (MIS-VSS) mogu da se uključe svi koji imaju motivaciju za volontiranjem, više od 18 godina i elementarno poznaju engleski jezik (odnosno odgovarajući strani jezik koji se koristi na kampu).

U ponudi kampova postoji i manji broj tinejdžerskih kampova, u kojima mogu učestvovati samo volonteri koji imaju između 13 i 17 godina, u zavisnosti od kampa. Ti kampovi obično imaju dodatnu participaciju (koja se plaća organizatoru po dolasku na kamp), a obavezan je roditeljski pristanak i popunjeni obrazac o zdravstvenom stanju.

Pored donje starosne granice, neki kampovi imaju i gornju starosnu granicu koja varira između 25 i 35 godina. Postoji i veliki broj kampova za one iznad 30 godina. Postoje i porodični kampovi, koji pored roditelja primaju i decu starosti između 3 i 12 godina.

Ukoliko volonter ispunjava navedene uslove, može odabrati neograničen broj kampova, a najviše 10 može upisati u prijavu, po željenom redosledu. Ukoliko se desi da su sva mesta na kampu već popunjena, volonteri mogu birati narednih 10 kampova sve dok im ne nađemo odgovarajući kamp. U prijavu se navode samo kampovi na kojima volonter želi da učestvuje, i to najmanje tri.

Volonter može otići i na više kampova u toku iste godine, s tim da se za odlazak na svaki naredni kamp troškovi prijavljivanja uvećavaju za polovinu iznosa participacije za učešće na prvom kampu.

Volonter plaća participaciju za učešće na kampu MIS-VSS–u. Time su pokriveni troškovi rada Volonterskog servisa Srbije, članstva u međunarodnim mrežama volonterskih organizacija, kao i organizovanje kampova i programa u Srbiji.

TROŠKOVI PRIJAVLjIVANjA

Iznos i način plaćanja participacije za učešće na kampu se određuje na godišnjem nivou i važi za kalendarsku godinu. Participacija za učešće na kampu u inostranstvu je 7000 din za prvi kamp i 3500 za drugi tokom iste godine, a za kampove u Srbiji 4000,00. Participacija je vaš doprinos organizaciji kampova u Srbiji i omogućava ovom programu da postoji više od 30 godina.

Volonteri plaćaju troškove puta i vize (ukoliko je ona potrebna), a smeštaj i hrana na kampu su im obezbeđeni. Jedan broj kampova ima i tzv. dodatnu participaciju (participation fee) kojim volonteri pomažu realizaciju kampa i koji se plaća organizatoru kampa po dolasku na kamp. Ukoliko neki kamp ima ovakav vid dodatne participacije to će biti naglašeno u samom opisu kampa u Pretraživaču kampova. Pored toga, kampovi podržani u okviru projektata Evropskog tela za solidarnost su besplatni i participacija za te kampove se ne plaća.

Pravila vezana za otkazivanje učešća na kampu su veoma stroga. Kada se volonter prijavi na neki program, obavezuje se prema tom projektu, ostalim volonterima na tom kampu, MIS-VSS-u i organizaciji koja je domaćin kampa. Ukratko rečeno, ni pod kakvim uslovima nije moguće vratiti novac volonteru ukoliko otkaže učešće na kampu. Volonter treba da razmisi pre nego što se prijavi da li je spreman da ode na kamp na koji se prijavljuje.

Veoma su restriktivne mogućnosti za promenu već izabranog kampa. Naplaćujemo dodatno polovinu iznosa participacije za učešće na kampu za svaku promenu koju volonter bude zahtevao nakon što smo primili i obradili njegovu prijavu – što je istog dana kada se prijavi.

OBAVEZE MIS-VSS–a

Dužnost MIS-VSS–a je da volonteru na vreme obezbedi pozivno pismo (ukoliko je potrebno za dobijanje vize za odnosnu zemlju), koje stiže iz organizacije kod koje je volonter primljen na kamp.

Dužnost MIS-VSS–a je da volonteru na vreme obezbedi infosheet, tj. detaljne informacije o kampu. Dešava se ponekad da se volonterski kamp otkaže ili da se promeni sadržaj programa pred sam početak kampa. U takvim slučajevima, na svaki način ćemo pokušati da smestimo već primljene volontere na neki drugi kamp, a ako takav ne pronađemo nadoknadićemo volonteru isključivo iznos participacije za učešće na kampu. Kada se prijavljuje, volonter na sebe preuzima takav rizik, i prihvata da bude fleksibilan ukoliko se takva situacija desi.

U slučaju da se volonteru ne nađe mesto na kampovima po izboru (da mu ništa od ponuđenih rešenja ne odgovara), volonter zadržava pravo da se naredne godine prijavi za kamp bez plaćanja participacije ili da mu se uplaćeni iznos vrati.

Ukoliko pozivno pismo ne stigne do datuma koji je označen kao početak kampa, MIS-VSS će vratiti polovinu iznosa participacije za učešće na kampu.

U slučaju da volonter i pored dobijenog pozivnog pisma ne dobije vizu, MIS-VSS prema njemu nema nikakvih obaveza. Volonter je obavezan ste da se unapred raspita da li ispunjava uslove za dobijanje vize i, po potrebi, zakaže razgovor u ambasadi.

Volonterske kampove u inostranstvu organizuju i koordinišu volonterski servisi u zemlji domaćina, a ne Mladi istraživači Srbije – Volonterski servis Srbije. MIS-VSS ne može da garantuje kvalitet rada, uslova života ili programa na svakom kampu onako kako su oni navedeni, kako u kratkom opisu kampa, tako i u detaljnim informacijama o kampu (Infosheet) dobijenim nakon prijavljivanja.

Ako volonter smatra da uslovi na volonterskom kampu (rad, smeštaj i ishrana, bezbednost, itd.) ne odgovaraju elementarnim standardima vezanim za ličnu sigurnost i udobnost, on bi trebalo da se prvo obrati kamp lideru i učesnicima kampa i/ili lokalnom domaćinu – organizaciji, a zatim nacionalnom servisu (organizaciji čiji se kontakti nalaze u pismu koje vam šaljemo sa infosheet–om, pošto ste primljeni na kamp). Mogućnost MIS-VSS–a da interveniše u takvim slučajevima je ograničena, ali cenimo povratne infromacije i koristimo ih za određivanje buduće ponude kampova.

Osiguranje za nesreće i povrede obezbeđuje većina partnera MIS-VSS–a, ali ne svi. MIS-VSS preporučuje volonterima da provere da li imaju osiguranje i obezbede ga pre odlaska na put.

Volonterska knjižica se izdaje na zahtev volontera, po povratku sa kampa.

MIS-VSS ne snosi odgovornost niti troškove nijednom volonteru ukoliko dođe do (1) kašnjenja polaska/dolaska ili otkazivanja aviona, voza, autobusa, broda ili bilo kog drugog vida prevoza u odnosu na bilo koji raspored, dogovor ili slično; i (2) bilo kakve povrede (ili gubitke), lične ili materijalne, koji su nastali ili su na bilo koji način povezani sa učešćem volontera na kampu posredstvom MIS-VSS, uključujući (ali ne ograničavajući se na) bilo kakve povrede ili gubitke uzrokovane administrativnim greškama, mehaničkim kvarovima, demonstracijama, ratovima, građanskom neposlušnosti, štrajkovima, vremenskim neprilikama, karantinom, nedostatkom bilo kog potrebnog vladinog odobrenja ili svega ostalog što je van kontrole MIS-VSS.

OBAVEZE VOLONTERA

Volonter je dužan da poštuje pravila ponašanja koja važe na kampu. Preporuke i saveti za stvaranje uspešnog kampa nabrojane su na www.mis.org.rs pod nazivom ”Priprema volontera” i sadrže korisne informacije koje bi volonteri trebalo da pročitaju.

Volonterski kampovi nisu odmarališta, niti turističke/rekrativne aktivnosti. Ako je volonterova glavna motivacija da vidi rimsku fontanu i poseti rođake u inostranstvu, za to mu nije potreban MIS-VSS, već turistička agencija. Pre početka i posle završetka kampa, kada kamp–lider, odnosno organizacija domaćin i MIS-VSS ne odgovaraju za njega, volonter može da ide gde hoće i radi šta hoće. Tokom trajanja kampa od volontera se očekuje da potpuno sarađuje sa domaćinima i drugim učesnicima kampa. Lokalni domaćin i MIS-VSS imaju pravo da volontera koji ne poštuje pravila boravka na kampu trajno udalje sa kampa, bez nadoknade troškova.

Volonteri samo stalno organizuju prevoz i snose troškove puta do lokacije na kojoj se kamp održava. Preporučujemo da zbog trenutne situacije, volonteri rezervišu karte koje se mogu refundirati u slučaju promene ili otkazivanja.

Volonteri, pre odlaska na kamp, moraju obaveštavati MIS-VSS o njihovoj aktuelnoj adresi i eventualnim promenama da bismo im poslali detaljne informacije o radnom kampu (Infosheet). Infosheet šaljemo isključivo e–poštom, osim ako se sa volonterima ne dogovorimo unapred drugačije.

Volonteri bi trebalo da budu svesni političke ili ekonomske situacije u zemaljama u koje putuju. Ako odlučite da napustite program ili grupu, bilo privremeno ili stalno, to činite na sopstveni rizik.

Droga i alkohol – Korišćenje zabranjenih supstanci je apsolutno neprihvatljivo na našim kampovima i kampovima naših partnera. Lokalni domaćini i MIS-VSS zadržavaju pravo da ograniče ili potpuno zabrane upotrebu alkohola, duvana i svih ostalih droga i da izbace volontera koji se na kampu toga ne pridržava, bez nadoknade bilo kakvih troškova.

Volonter je dužan da se pojavi na odabranom kampu na dan koji je označen kao početak, (ukoliko kasni iz opravdanih razloga, treba da o tome obavesti kamp lidera ili organizaciju koja je odgovorna za taj kamp, kao i MIS-VSS) i da na njemu ostane do datuma koji je označen kao završetak kampa; kršenje ovog pravila, a naročito nepojavljivanje na kampu povlači trajno isključenje iz MIS-VSS–a i sve zakonske posledice i sankcije predviđene pozitivnim pravom zemlje u kojoj se kamp organizuje; u poslednjem slučaju (nepojavljivanje na kampu), MIS-VSS o tome kršenju ovog pravila obaveštava nadležno diplomatsko konzularno predstavništvo Srbije i organe unutrašnjih poslova (policija) i imigracionih službi u odnosnoj zemlji, kao i diplomatsko konzularno predstavništvo koje je volonteru izdalo vizu, što može imati posledice na naredna prijavljivanja za vizu i to ne samo za tu zemlju.

Volonter je dužan da, uz pozivno pismo, prikupi svu ostalu dokumentaciju koja mu je potrebna za vizu, ukoliko je potrebna.