Аутоматски нацрт

Dragana Ranđelović

Članica Upravnog odbora MIS

Dragana Ranđelović je naučna saradnica na Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu. Autorka je preko 60 naučnih i stručnih publikacija na srpskom i engleskom jeziku u međunarodnim i nacionalnim časopisima. U dosadašnjem naučnom i stručnom radu bavila se u najvećoj meri problematikom zaštite životne sredine kroz oblasti biološke rekultivacije i remedijacije rudničkih jalovina, savremenim modelima održivog upravljanja u oblasti zaštite životne sredine, kao i problematikom zaštite i očuvanja biodiverziteta i staništa. Od 1996. godine aktivna je u ekološkom nevladinom sektoru kao član organizacije Društva mladih istraživača Bor.