Zašto je biodiverzitet bitan? Odgovori za decu i ministre.

Zašto je biodiverzitet bitan? Odgovori za decu i ministre.

Partneri na projektu:

Eko centar

Godina realizacije:

2011.

Cilj i opis projekta:

Opšti cilj projekta je bio podizanje svesti javnosti o značaju biodiverziteta.

Rezultati projekta:

Projekat je, kroz štampu i promociju edukativnog materijala, dao doprinos  unapređenju sistema edukacije za zaštitu biodiverziteta; povezivanjusvih aktera u zaštiti prirodnih resursa; povećanje medijske promocije zaštite životne sredine, sa posebnim naglaskom na             očuvanje biodiverziteta;  aktivno uključivanje mladih u aktivnosti zaštite biodiverziteta.

Brošura „Zašto je biodiverzitet važan?! Odgovori za decu i ministre“ je urađena u saradnji sa međunarodnom mrežom Ceeweb za biodiverzitet.

Ciljna grupa:

deca i mladi na teritoriji Beograda

Lokacija obuhvaćena projektom:

grad Beograd

Izvori finansiranja:

Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine (300.000,00 dinara)