Uspostavljanje Arhus centra Novi Beograd

Uspostavljanje Arhus centra Novi Beograd

Godina realizacije:

2015.

Cilj i opis projekta:

Opšti cilj projekta je bio stvaranje  pouzdanog  mehanizma  za  informisanje, uključivanje  i  aktivno  učešće  građana,  udruženja i  zainteresovane  javnosti  u  procese, programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine u Beogradu.

Rezultati projekta:

Rezultat projekta je da je u okviru Mladih istraživača Srbije uspostavljen Arhus centar Noni Beograd. Tokom projekta su realizovane sledeće aktivnosti: sastanci, promocija, priprema i štampanje informativno – edukativnog materijala (u vidu brošure i postera, sajta Arhus centra), seminar „ABC o Arhuskoj konvenciji“ i trening o komunikaciji, svečano otvaranje Arhus centra Novi Beograd, sastanci sa aktivistima, medijska promocija itd.

Ciljna grupa:

Direktni korisnici projekta su bili građani Beograda.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Beograd

Izvori finansiranja:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (630.000,00 dinara)

Dodatni podaci: