Srbija, Crna Gora i Natura 2000

Srbija, Crna Gora i Natura 2000

Partneri na projektu:
Godina realizacije:

2010.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta „Srbija, Crna Gora i NATURA 2000  – jačanje kapaciteta institucija i civilnog sektora za primenu EU legislative“ je bio stvaranje preduslova za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000. Projekat se bavio jačanjem kapaciteta institucija i civilnog sektora za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000.

Rezultati projekta:

– Оsnovane su dve mreže nevladinih organizacija (Natura 2000 Resursni centar Srbije i Natura 2000 Info centar Crne Gore) koje okupljaju preko 92 NVO.

– Više od 200 pojedinaca učestvovalo je u  stručnim razmenama.

– Održano je 7 treninga koji su obuhvatili teme  vezane za osnove EU legislative i ekološke mreže Natura 2000, u okviru kojih su učesnici naučili o područjima buduće mreže Natura 2000, o upravljanju vodama u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama kao i o integrisanju zahteva mreže Natura 2000 u druge sektore.

Ciljna grupa:

NVO koje bave zaštitom prirode, institucije iz Srbije i Crne Gore koje rade na zaštiti prirode.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Republika Srbija i Republika Crna Gora

Izvori finansiranja:

Vlada Norveške (76.307,00 EUR)

Dodatni podaci:

Nosioc regionalnog projekta je bio WWФ a MIS je bio partner koji je realizovao aktivnosti vezane za OCD u Srbiji. Projekat je trajao tri godine, od 2009. do 2011. godine.