Podrška primeni Arhuske konvencije u Beogradu

Podrška primeni Arhuske konvencije u Beogradu

Godina realizacije:

2017.

Cilj i opis projekta:

Misija Arhus centra Novi Beograd je da unapredi primenu Arhuske konvencije u gradu Beogradu, sa posebnim fokusom na gradsku opštinu Novi Beograd.

Rezultati projekta:

Aktivnosti Arhus centra Novi Beograd su bile usmerene uglavnom na jačanje primene III stuba Arhuske konvencije u Srbiji ali je realizovano i niz drugih aktivnosti koje su za cilj imale povećanje učešća građana u zaštiti životne sredine i većem aktivizmu mladih.

– Okrugli sto  “Kako se uključiti?” – saradnja razlicitih aktera na zaštiti životne sredine u Beogradu.

– Radionica za aktiviste Arhus centra Novi Beograd.

– Aktivistička grupa Arhus centra Novi Beograd je održala niz promotivnih akcija.

– Učešće na sastanku visokih predstavnika zemalja potpisnica Arhuske konvencije koji je održan u Budvi, Crna Gora u septembra 2017.

– Izrađena je aplikacija Arhus centra Novi Beograd – aplikacija daje mogućnost građanima da dobre i loše primere zaštite životne sredine fotografišu i objasne i uploaduju na sajt.

– Brošura „ZELENE ODLUKE U VAŠIM RUKAMA – vodič građanima za aktivno učešće u zaštiti životne sredine i održivom razvoju“.

– Seminar o Arhuskoj konvenciji, organizovan u Novom Sadu.

– Sastanak „Saradnja OCD na primeni prava na zdravu životnu sredinu“.

– Okrugli sto „Organizacije civilnog društva i primena pravnih instrumenata zaštite životne sredine“ je održan u Beogradu.

– Konsultativni skup sa zainteresovanim stranama NACIONALNA STRATEGIJE KOMUNIKACIJE ZA OBLAST KLIMATSKIH PROMENA je održan u Beogradu.

Ciljna grupa:

Građani i građanke Srbije

Lokacija obuhvaćena projektom:

Republika Srbija

Izvori finansiranja:

Misija OEBS u Srbiji (preko 5.000,00 dinara)

Dodatni podaci:

sajt Arhus centar Novi Beograd