Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana

Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana

Partneri na projektu:
Godina realizacije:

2010.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta je bio doprinos zaštiti biodiverziteta i prirodnih resursa u Crnoj Gori i Srbiji kroz promociju i podršku implementacije ključnih politika EU za zaštitu prirode.

Rezultati projekta:

Rezultati projekta su:

– projektni tim je unapredio kapacitete za umrežavanje, znanja su preneta članovima mreža NVO u Srbiji i u Crnoj Gori;

– preko 20 predstavnika OCD trenirano o politikama životne sredine i komunikaciji;

– unepređeni kapaciteti za zagovaranje 10 predstavnika NVO;

– održana 4 konsultativna sastanka NVO;

– implementirano 15 malih projekata na zaštiti biodiverziteta:

– NVO predstavnici učestvovali u procesima donošenja odluka vezanih za zaštitu prirode ne lokalnom i nacionalnim nivou;

– unapređena saradnja NVO i institucija na zaštiti prirode.

Ciljna grupa:

NVO iz Srbije i Crne Gore

Lokacija obuhvaćena projektom:

Republika Srbija i Republika Crna Gora

Izvori finansiranja:

EC, IPA Civil Society Facility 2008 (350.495,00 EUR)

Dodatni podaci:

Projekat je trajao od 2009. do 2011. godine.