Kao na razglednici – šta prirodi Srbije donosi članstvo u EU

Kao na razglednici – šta prirodi Srbije donosi članstvo u EU

Godina realizacije:

2014.

Cilj i opis projekta:

Zadak projekta je bio da pomogne upravljačima zaštičenih područja da unaprede svoj rad kroz primenu Direktiva EU i kroz informisanje javnosti o potrebi i koristima reformi koje će se desiti tokom pregovora za članstvo i EU.

Opšti cilj projekta:  da se unapredi saradnja i upravljanje zaštićenim područjima u Srbiji kroz primenu EU standarda.

Rezultati projekta:

– Uspostavljen model edukacije za pregovaračko poglavnje 27, online kurs postavljen na platformi i promovisan.

– Najmanje 10 000 građana u zaštićenim područjima informisano o koristima koje će članstvo u EU doneti prirodi Srbije kroz pripremu, štampanje i distribuciju promotivno-informativnog  materijala  i promocija aktivnosti u lokalnim medijima.

– Uspostavljeno 1 partnerstvo između ambasade zemalja članica EU i jednog nacionalnog parka, stimulisana druga partnerstva. Ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji je promovisan za ambasadora SRP Palić Ludaš.

– Prikupljeni kontakt podaci 500 aktera u zaštiti prirode,  pripreljen i distribuiran elektronski bilten.

Ciljna grupa:

Ciljna grupa projekta su upravljači zaštićenih područja u Srbiji. Direktna grupa korisnika su upravljači 5 pilot područja: Đerdap, Obedska bara, Palić-Ludaš, Zasavica i Gradac

Lokacija obuhvaćena projektom:

Đerdap, Obedska bara, Palić-Ludaš, Zasavica i Gradac.

Izvori finansiranja:

Vlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije (661.400,00 динара)