Jačanje primene Arhuske konvencije u Beogradu

Jačanje primene Arhuske konvencije u Beogradu

Godina realizacije:

2018.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta je podizanje svesti javnosti i podsticanje dijaloga na promeni Arhuske konvencije u gradu Beogradu.

Fokus aktivnosti Arhus centra Novi Beograd tokom 2018. godine je na proceni uticaja na životnu sredinu.

Rezultati projekta:

Očekivani rezultati projekta su:

– Podstaknut dijalog zainteresovanih strana tokom okruglog stola o proceni uticaja na životnu sredinu, sa posebnim naglaskom na izmene i dopune Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu.

– Podignuta svest javnosti razumevanje procesa procene uticaja na životnu sredinu kroz pripremu i distribuciju lifleta u 17 opština grada Beograda.

– Organizovane konsultacije sa donosiocima odluka i predtavnicima medija o uključivanju građana u procese donošenja odluka.

Ciljna grupa:

Ciljna grupa građani i građanke grada Beograda, donosioci odluka na lokalnom i nacionalnom nivou

Lokacija obuhvaćena projektom:

Grad Beograd

Izvori finansiranja:

Misija OEBS u Srbiji ()