EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine

EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine

Partneri na projektu:

Program EKO-SISTEM će biti realizovan u saradnji sa mrežama udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine.

Godina realizacije:

2020.

Cilj i opis projekta:

Program će biti sproveden od  januara 2020. do decembra 2022. godine.

Program EKO-SISTEM ima cilj da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u sprovođenju pravnih tekovina EU.

Opšti/generalni ciljevi programa EKO-SISTEM su:

 1. Unapređivanje stanja životne sredine u Srbiji, tako da pokazatelji stanja životne sredine budu u skladu sa EU standardima;
 2. Bolje planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine uz stalno uključivanje zainteresovanih strana;
 3. Održiv i efikasan rad OCD koje se bave životnom sredinom uz veće učešće i podršku građana.

Program EKO-SISTEM sastoji se od tri glavne grupe aktivnosti i razvoja kapaciteta MIS-a:

 • Uspostavljanje Oikos podrške koju čini tim ljudi zadužen za podizanje kapaciteta OCD: podrška edukaciji, politikama i umrežavanju;
 • Podrška za mreže OCD (mreže udruženja građana koje se bave životnom sredinom) kroz grantove;
 • Kampanja za zaštitu životne sredine.
Rezultati projekta:
 • Unapređeno znanje organizacija civilnog društva koje se bave životnom sredinom i drugih zainteresovanih strana o politikama životne sredine;
 • Poboljšan dijalog i saradnja organizacija civilnog društva koje se bave životnom sredinom i institucija na prenošenju i primeni pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine na teritoriji Republike Srbije;
 • Povećana svest javnosti i uključivanje građana u procese reformi u oblasti životne sredine;
 • Veća vidljivost i uticaj organizacija civilnog društva koje se bave životnom sredinom;
 • Postavljene osnove za rodno osetljivo planiranje u sektoru zaštite životne sredine.
Ciljna grupa:

Organizacije civilnog društva koje se bave životnom sredinom (udruženja građana), institucije, pregovaračka grupa 27, lokalne samouprave, građani.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Republika Srbija

Izvori finansiranja:

Švedska (16,000,000.00 SEK)

Dodatni podaci:

Dodatne informacije o programu EKO-SISTEM, kao i pregled aktivnosti, možete dobiti na sajtu ekosistem.mis.org.rs.