„BUILDPEACE”

„BUILDPEACE”

Godina realizacije:

2019.

Cilj i opis projekta:

Glavni cilj projekta “BUILDPEACE – Formiranje aktivista za mir kroz integrisanje pristupa formalnog i neformalnog učenja” je da se omoguće novi inovativni pristupi za razvoj aktivista za mir (peacebuilders-a):

1) stvaranjem zajedničkog okvira ključnih kompetencija širom sektora formalnog i neformalnog obrazovanja;

2) pomažući učenicima da nađu plovne i fleksibilne puteve za pristupanje relevantnim mogućnostima za učenje;

3) kombinujući pristupe formalnog i neformalnog učenja za sveobuhvatniju podršku upotrebi novih tehnologija.

Da bi se to postiglo, okupili su se evropski partneri sa iskustvom u unapređivanju ishoda učenja aktivista za mir. Naše aktivnosti će pomoći da bolje razumemo trenutne pružaoce obrazovanja unutar peacebuilding polja i razvoj inovativnih puteva za unapređivanje ishoda učenja pomoću novih metodologija i tehnologija. Ovo će dovesti do stvaranje šireg opsega alata za one koji uče i one koji podučavaju, uključujući besplatne onlajn kurseve, tematski priručnik, metodološko-tehnički priručnik i matricu kompetencija koje su potrebne ljudima da rade u peacebuilding polju. Alatke za kreatore politika uključuju izveštaj mapiranja stanja i izveštaj preporuka politika.

Rezultati projekta:

Rezultati projekta će biti poboljšanja u obrazovnom okviru koji je dostupan osobama koje rade na pitanjima mira i sukoba. Oni koji uče će imati pristup sveobuhvatnim, rigorozno testiranim resursima kao što su onlajn kursevi i savete u vezi sa kompetencijama i veštinama koje moraju da razviju. Oni koji podučavaju će imati pristup resursima, tako da nastavnici i treneri mogu da poboljšaju svoje sposobnosti, pogotovo ako koristite nove metode i upotrebljavaju tehnologije. Projektni partneri će formirati trajnu mrežu koja uključuje različite oblike podučavanja, a njihovi sadašnji i budući projekti će imati koristi od “BUILDPEACE” pristupa. I konačno, kreatori politike će imati informacije o trenutnim izazovima u peacebuilding obrazovanju, proširene dokaze šta funkcioniše i kako, i refleksije o tome kako da podstaknu oblike obrazovanja koji donose formalni i neformalni pristupi učenju i upotreba tehnologije.

Ciljna grupa:

Na osnovu prosečne uspešnosti završetka onlajn kurseva, kao i procene broja ljudi koji će imati korist od drugih resursa i aktivnosti projekta, predviđamo da će oko 32,600 ljudi indirektno imati koristi od projekta „BUILDPEACE“.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Velika Britanija, Francuska, Bosna i Hercegovina, Turska, Srbija.

Izvori finansiranja:

Projekat je finansiran od strane Erasmus+ programa Evropske Unije (Evropska Komisija 2014-2020), kroz Nacionalnu ageniciju Velike Britanije (Poziv 2016, Erasmus+, KA 2: Strateška partnerstva za projekte visokog obrazovanja). (Ukupni grant projekta je €239,535. Donacija MIS-u kroz projekat je € 27,905.)