BioNET pozicioni papir o Strategiji EU o biodiverzitetu i Poglavlju 27

BioNET pozicioni papir o Strategiji EU o biodiverzitetu i Poglavlju 27

Godina realizacije:

2018.

Cilj i opis projekta:

Cilj dokumenta je bio da se prezentuju stavovi mreže organizacije BioNET o stateškom okviru EU za zaštitu biodiverziteta, kao i da se ohrabri EU i nacionalne institucije da intenzivnije uključuje OCD iz regiona Zapadnog Balkana u procese donošenja odluka kao i u procesima primene politika i zakona.

Rezultati projekta:

Mladi istraživači Srbij su u aprilu 2018. godine prihvatili da koordinišu pripremu regionalnom pozicionog papira. Pozicioni papir je pripremljen u okviru BioNET mreže iz 7 zemalja. Fokus pozicionog papira je Strategija biodiverziteta EU 2020 kao i Poglavlje 27. Imajući u vidu da je projekat bio veoma kratak (svega mesec dana) ezultati koji su postignuti su veoma značajni:

– povećana je vidljivost organizacija koje se bave biodiverzitetom u regionu;

– pozivioni papir sadrži veoma jasne poruke koje i zahteve OCD koje su uticale na donosioce odluka kako na nacionalnom tako i na EU nivou;

– saradnja među članovima BioNET mreže je unapređena.

Ciljna grupa:

Ciljne grupe su Ministarstva koja su nadležna za zaštitu prirode u regionu, Evropska komicija – generalni direktorat za životnu sredinu, Evropski parlament, građani.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora, Albanija

Izvori finansiranja:

GIZ ORF Biodiverzitet (4.000,00 EUR)