Arhus ogledalo

Arhus ogledalo

Godina realizacije:

2016.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta je bio podrška sprovođenju Arhuske konvencije u Srbiji kroz podizanje javne svesti i konstruktivan dijalog zainteresovanih strana.

Rezultati projekta:

– Unapređen je dijalog zainteresovanih strana o sprovođenju Arhuske konvencije (održana nacionalna konferencija Arhus ogledalo sa preko 70 učesnika, planirane zajedničke aktivnosti)

– Povećano interesovanje građana Beograda za pristup informacijama o životnoj sredini i učešće u procesima donošenja odluka (preko 10 direktnih poziva za pomoć Arhus centru; 500 poseta internet stranici Arhus centra Novi Beograd, preko 2000 građana sa kojima je ostvaren direktan ili indirektan kontakt tokom uličnih akcija).

– Promovisan rad Arhus centra Novi Beograd (učešče na godišnjem sastanku Arhus centara u Beču (novembar 2016.).

– Povećno učešće mladih u zaštiti životne sredine (preko 20 aktivnih u aktivističkoj grupi).

Ciljna grupa:

Ciljne grupe projekta su bili: Građani Beograda: preko 10 000 građana, uglavnom odrasli, podjednako muškarci i žene. Zainteresovane strane u sprovođenju Arhuske konvencije: preko 70 učesnika nacionalne konferencije, predstavnici institucija, OCD i međunarodnih organizacija. Mladi: 20 aktivista Arus centra Novi Beograd, studenti pravnog i fakulteta ekologije i biologije.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Beograd

Izvori finansiranja:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (570.000,00 dinara)

Dodatni podaci:

sajt Arhus centar Novi Beograd