Зелени инкубатор

Зелени инкубатор

Партнери на пројекту:

Београдска отворена школа је пројектни лидер а партнери су Млади истраживачи Србије и Инжењери заштите животне средине

Година реализације:

2020.

Циљ и опис пројекта:

Пројекат ће трајати до децембра 2022. године и има за циљ да допринесе оснаживању капацитета организација цивилног друштва које се баве питањима заштите животне средине, нарочито за праћење процеса европских интеграција Републике Србије, негује иницијативе локалних неформалних група, као и да истражи потенцијале и изради препоруке за социо-економски развој локалних заједница на принципима зелене (циркуларне) економије.

Општи циљ пројекта је развијање компетентног цивилног друштва које доприноси реформским процесима и интеграцији Србије у ЕУ.

Специфични циљ је јачање капацитета и повећање учинковитости цивилног друштва у Србији у решавању изазова из области заштите животне средине и друштвено-економских изазова.

Главне активности: Осмишљавање и спровођење тренинга за подизање организационих и тематских капацитета организација цивилног друштва; Финансијска подршка за спровођење одабраних пројеката организација цивилног друштва; Финансијска подршка за реализацију идеја и иницијатива локалних неформалних група; Успостављање ресурс центра у оквиру Коалиције 27 за одабране организације; Развој методологије за праћење процеса имплементације еколошке политике на локалном нивоу; Израда и објављивање зелених карата локалних власти у оквиру интернет странице Коалиције 27; Објављивање Извештаја из сенке Коалиције 27 и локалних организација цивилног друштва; Организовање „Зелених разговора“ као тематских дискусија у којима учествују различите заинтересоване стране; Истраживање и презентовање резултата истраживања о потенцијалу за друштвено-економски развој локалних заједница.

Резултати пројекта:

Најмање 100 организација цивилног друштва и неформалних група оснажених да раде на примени, заговарању и комуницирању ЕУ еколошких стандарда и користи за локалне заједнице; Ангажовање грађана и учешће више заинтересованих страна у еколошким питањима и могућностима у најмање 40 локалних заједница; Повећана транспарентност и доступност информација о животној средини на локалном и националном нивоу; Успостављен међусекторски дијалог организација цивилног друштва и доносиоца одлука о могућностима за сарадњу и заједничко решавање изазова у заштити животне средине и локалном развоју; Направљени и промовисали препоруке за развој циркуларну економију на локалном нивоу.

Циљна група:

Организације цивилног друштва, неформалне групе

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија

Извори финансирања:

Европска унија ()