Заинтересовани за одрживост заштићених подручја-укључити, повезати, ојачати

Заинтересовани за одрживост заштићених подручја-укључити, повезати, ојачати

Партнери на пројекту:

Еко центар

ЦИНА - Центар за иновативне активности

Година реализације:

2013.

Циљ и опис пројекта:

Пројекат „ЗАинтересовани ЗА одрживост ЗАштићених подручја – укључити, повезати и ојачати” се бавио проблемом слабог или никаквог учешћа заинтересованих страна у доношењу одлука везаних за заштићена природна добра и водна  подручја, које је у интересу одрживог развоја тих подручја.

Општи циљ пројекта је био:  Укључити заинтересоване стране из свих сектора у процесе одлучивања везане за заштићена водна подручја и тиме допринети доношењу бољих политика које ће унапредити управљање заштићеним подручјима и подстаћи развој локалних заједница које се на њих наслањају.

Резултати пројекта:

Трајни резултати пројекта су:

– Развијени механизми за учешће јавности у заштићеним подручјима. Оформљена је мултистејкхолдерска група представника заштићених водних подручја која је  активна у процесима доношења одлука по питањима заштите природе и заштите и управљања водама. Група се, у различитим сазивима, састајала 3 пута и као резултат консултације унутар групе су настале препоруке за примену ЕУ легислативе на локалном нивоу.

– Развијена сарадња међу стакејкхолдерима за примену ЕУ директива које имају за циљ заштиту природе и заштиту и управљање водама.

– Успостављен модел он лине обуке. Осмишљен, тестиран и промовисан образовни програм, путем е-леарнинг технике, у области пројектне тематике. Платформа за он лине учење се налази на интернет адреси www.obuke.mis.org.rs

– Покренута сарадња заинтересованих страна на свим нивоима за заштиту природе у пилот подручјима. Одржани информативни састанци у пилот подручјима као и 10 радних група са заинтересованим странама у пилот подручјима. На националном нивоу спроведен је консултативни процес са јавним расправама који је резултирао препорукама влади за унапређење примене референтне легислативе на локалном нивоу.

– Инициран је дијалог о радној перспективи у заштити природе. Урађено је истраживање о родној перспективи одрживог развоја а на националној конференцији је једна радна група била посвећена теми „родна равноправност и заштита природе“.

– Подигнута је свест учесника пројекта о улози волонтера и волонтеризма у заштити природе. Промовисано учешће јавности у процесима доношења одлука по питању животне средине кроз серију активности: међунардони волонтерски камп на Обедској бари, снимање, монтажу и приказивање ТВ емисије, припрему брошуре са примерима добре праксе укључивања јавности у заштиту природе у ЕУ, припрема публикације „Људи и воде-незавршене приче“.

Циљна група:

Управљачи заштићених подручја, локално становништво у заштићеним подручјима, НВО, локалне самоуправе

Локација обухваћена пројектом:

НП Ђердап, СРП Увац, СРП Лудашко језеро, СРП Обедска бара, ПИО Велико ратно острво и ПИО Власина.

Извори финансирања:

РЕЦ канцеларија у Србији, кроз СЕНСЕ програм који је подржала СИДА (64.803,00 ЕУР)