Волвокс – Снажније учешће цивилног друштва у изради и праћењу политикa заштите животне средине

Волвокс – Снажније учешће цивилног друштва у изради и праћењу политикa заштите животне средине

Партнери на пројекту:

Млади истраживачи Србије су пројектни лидер, а партнери су Београдска отворена школа и Регулаторни институт за обновљиву енергију и животну средину

Година реализације:

2022.

Циљ и опис пројекта:

Toком две године имплеметанције, од јануара 2022. до децембра 2023. године, пројектне активности ће бити усмерене на заговарање за доношење кључних стратешких докумената у домену заштите животне средине и унапређење законодавства, заснованих на широком учешћу јавности, ефикасном праћењу развоја и спровођења политика, као и јачању превентивних механизама кроз стратешку процену утицаја на животну средину. Пројекат је усмерен и на праћење активности загађивача и њихово усклађивање са законским обавезама.

Овим пројектом ће се ојачати капацитети грађана, локалних организација и организација цивилног друштва за учешће у процесима доношења одлука у вези са заштитом животне средине, подстичући отворене и инклузивне партиципативне процесе доношења политика.

Пројектом ће се такође повећати одговорност јавне управе у превентивним механизмима заштите животне средине  који су пренесени кроз процес ЕУ интеграција у законодавство и систем јавне политике Републике Србије.

Општи циљ: Усмерити трансформативну снагу процеса европских интеграција и Зелене агенде за Западни Балкан у реформе животне средине и климатских промена у Србији

Специфични циљ: Да допринесе стварању компетентног цивилног друштва способног да делује као кредибилан партнер јавним органима у развоју политика животне средине и да врши ефикасан независни надзор над процесима стратешког одлучивања и инвестирања.

Главне пројектне активности: 

  • Консултације о изради кључних стратешких и законодавних докумената у области заштите животне средине и климатских промена;
  • Стварање базе знања и стручњака за подршку грађанима, ОЦД и локалним заједницама за информисано учешће у процесима доношења одлука;
  • Заговарање и комуникацијска кампања за транспарентне и партиципативне процесе развоја политика животне средине;
  • Провера ефикасности утицаја организација цивилног друштва у механизмима учешћа јавности;
  • Развијање и примена иновативних алата за повећање учешћа грађана заснованих на искуственом учењу а који негују сарадњу и поверење између владе и цивилног друштва;
  • Kритичкo преиспитивање одговорности државних органа и компанија у вези са плановима и пројектима са високим потенцијалним негативним утицајима на животну средину;
  • Израда базе података судске праксе ПУ и СПУ.

 

Резултати пројекта:

Ојачани капацитета за повећање учешћа грађана у транспарентном јавном дијалогу о стратешком планирању и развоју законодавства;

Обезбеђена ефикасност механизама за превентивну заштиту животне средине и повећана одговорност јавне управе за заштиту животне средине;

Подстакнути процеси укључивања и информисаног учешћа јавности у доношењу одлука о заштити животне средине и климатским променама;

Повећани капацитети ОЦД које се баве заштитом животне средине, локалних организација и грађана да  учествовују у партиципативним механизмима везаним за стратешке и законодавне процесе доношења одлука;

Успостављен ХАБ за независно надгледање  процена утицаја на животну средину и Стратешка процена животне средине (ПУ и СПУ) од стране ОЦД;

 Унапређена знања и капацитети локалних заједница за ефикасну одбрану сопствених интереса у процедурама ПУ и СПУ.

 

Циљна група:

Организације цивилног друштва које се баве заштитом животне средине, локалне организације и активистичке групе

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија

Извори финансирања:

Европска унија (ЕУР 150,000.00)