Србија, Црна Гора и Натура 2000

Србија, Црна Гора и Натура 2000

Партнери на пројекту:
Година реализације:

2010.

Циљ и опис пројекта:

Циљ пројекта „Србија, Црна Гора и НАТУРА 2000  – јачање капацитета институција и цивилног сектора за примену ЕУ легислативе“ је био стварање предуслова за успостављање еколошке мреже Натура 2000. Пројекат се бавио јачањем капацитета институција и цивилног сектора за успостављање еколошке мреже Натура 2000.

Резултати пројекта:

– Oсноване су две мреже невладиних организација (Натура 2000 Ресурсни центар Србије и Натура 2000 Инфо центар Црне Горе) које окупљају преко 92 НВО.

– Више од 200 појединаца учествовало је у  стручним разменама.

– Одржано је 7 тренинга који су обухватили теме  везане за основе ЕУ легислативе и еколошке мреже Натура 2000, у оквиру којих су учесници научили о подручјима будуће мреже Натура 2000, о управљању водама у складу са Оквирном директивом о водама као и о интегрисању захтева мреже Натура 2000 у друге секторе.

Циљна група:

НВО које баве заштитом природе, институције из Србије и Црне Горе које раде на заштити природе

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија и Република Црна Гора

Извори финансирања:

Влада Норвешке (76.307,00 ЕУР)

Додатни подаци:

Носиоц регионалног пројекта је био WWF а МИС је био партнер који је реализовао активности везане за ОЦД у Србији. Пројекат је трајао три године, од 2009. до 2011. године.