СЕКО животна средина и климатске промене

СЕКО животна средина и климатске промене

Партнери на пројекту:

Удружење "Инжењери заштите животне средине"

УНЕКООП

Удружење за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа “Протего”

ЦЕКОР - Центар за екологију и одрживи развој

Година реализације:

2016.

Циљ и опис пројекта:

Мандат СЕКО животна средина и климатске промене, дефинисан оквирним програмом сарадње за све СЕКО, подразумева укључивање ОЦД у планирању, програмирању, праћењу и извештавању о међународној развојној помоћи, са посебним фокусом на помоћ ЕУ.

Резултати пројекта:

Од 2014. до 2017. године координатори и чланови СЕКО животна средина и климатске промене су учествовли у преко 20 састанака, тренинга и конференција; прикупљени су и послати ставови организација чланица на планска документа везано за животну средину и климатске промене, промовисан је рад СЕКО механизма, одржани су састанци са представницима институција ради заједничког разматрања коментара ОЦД.

У СЕКО животна средина и климатске промене су укључене, пре свега, организације које се баве темама: хоризонтална легислативе у животној средини, ваздух, вода, отпад, хемикалије, заштита природе, контрола индустријског загађења, климатске промене, бука и цивилна заштита. Организације окупљене у ову СЕКО сарађују и са другим СЕКО, посебно везано за енергију, пољопривреду и транспорт, што Млади истраживачи Србије, као водећа ОЦД омогућава кроз комуникацију са водећим организацијама других СЕКО, сумирањем докумената за коментаре, покретањем и модерирањем дискусије уколико је потребно усаглашавање ставова.

Циљна група:

ОЦД и институције

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија

Извори финансирања:

TACSO и други извори (преко 400.000, 00 динара)

Додатни подаци:

сајт СЕКО механизма