Промоција социо економских користи еколошке мреже Натура 2000

Промоција социо економских користи еколошке мреже Натура 2000

Партнери на пројекту:
Година реализације:

2012.

Циљ и опис пројекта:

Циљ пројекта је био да се повећа разумевање социо економских користи које произилазе из примене ЕУ acquuis у Србији.

Резултати пројекта:

Резултати пројекта су:

Изграђени капацитети преко 30 представника кључних актера за заштиту природе у разумевању европских политика у заштити природе и социо економске користи од мреже НАТУРА 2000 (тренинг о социо економским користима НАТУРА 2000, израђена и дистрибуирана едукативна брошура).

Ојачано је партнерство између цивилног и јавног сектора у заштити природе (одржана су два консултативна састанка, састанак мреже НВО „Натура 2000 ресурсни центар Србије“, састанци НВО са владиних институцијама).

Промовисане су политике заштите природе ЕУ у локланим заједницама (одштампан је и дистрибуиран постер  о НАТУРА 2000 у локалним заједницама, објављено је преко 20 чланака на блогу итд.)

Циљна група:

НВО које баве заштитом животне средине, управљачи заштићених подручја, локалне самоуправе у будућим НАТУРА 2000 подручјима у Србији

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија

Извори финансирања:

Амбасада Краљевине Холандије кроз МАТРА програм (29.050,00 ЕУР)

Додатни подаци:

Брошура социо економске користи НАТУРА 2000 (https://www.mis.org.rs/wp-content/uploads/natura-2000_brosura-1.pdf)