Архус центар Нови Београд

Архус центар Нови Београд је успостављен новембра 2015. године као програмска јединица Младих истраживача Србије.

Мисија Архус центра Нови Београд је да унапреди примену Архуске конвенције првенствено  у граду Београду, али и у целој Србији. Архус центар Нови Београд испуњава ову мисију тако што:
– представља мост између државних и градских органа, цивилног друштва, привреде и јавности;
– промовише увођење прописа и метода усмерених на омогућавање приступа информацијама, учешћа јавности и права на правну заштиту у области животне средине;
– помаже републичким и градским органима да испуњавају обавезе и дужности наведене у Архуској конвенцији;
– подстиче примену Конвенције тако што развија свест и унапређује способности заинтересованих страна;
– служи широј заједници пружајући јој услуге из свог поља деловања.

Више информација и преглед активности на сајту Архус центра Нови Београд