VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

O Volonterskom servisu Srbije (VSS)

Volonterski servis Srbije, servis za razmenu volontera, osnovan je 1990. godine u okviru Mladih istraživača Srbije (MIS). Cilj VSS-a je razvoj i promocija volontiranja, a dostiže ga kroz nekoliko svojih stalnih programa, u prožimajućoj vezi sa ostalim programima MIS-a:

•   Međunarodna razmena volontera i koordinacija neformalne mreže kontakt tačaka u Srbiji, kroz koju je 2015. godine prošlo do 850 stranih i domaćih volontera;
•   Organizovanje međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji, 36 u 2015. godini sa 53 lokalnih partnera;
•   Evropski volonterski servis i dugoročno volontiranje, 26 volontera u inostranstvu u 2015. godini;
•   Volonterski servis Beograda, 4 događaja sa 136 volontera u 2015. godini;
•   Razvoj infrastrukture, podsticajnog okruženja za volontiranje i umrežavanje relevantnih aktera u Srbiji i svetu, učešćem u radnim grupama, komisijama i članstvom u nacionalnim i međunarodnim mrežama.
 
U centru aktivnosti VSS-a je međunarodni volonterski kamp, poseban oblik međunarodnog volonterskog servisa, kao sredstvo neformalnog obrazovanja i implicitnog učenja kojim se podstiče razvoj lokalnih zajednica, interkulturno razumevanje i dijalog, aktivno i demokratsko učešće i mobilnost mladih, socijalna inkluzija, jednakost polova, solidarnost, sloboda i mir. Kampovi se u svetu organizuju od 1920. godine među više od 90 volonterskih servisa povezanih kroz 5 međunarodnih mreža, koji zajedno razmene preko 20.000 volontera godišnje. 
 
Programi Volonterskog servisa Srbije se obraćaju sledećim akterima:
      •    volonterima svih uzrasta, a naročito mladima od 15 do 30 godina iz cele Srbije i celog sveta, bez obzira na njihovo poreklo, veru, pol, rod, seksualnu opredeljenost, društveni status ili bilo koju drugu osobenost;
      •    udruženjima, a među njima naročito:
                         a)   našim kontakt tačkama za razmenu volontera: od 2010. godine 14 organizacija i Kancelarija za mlade                                   širom Srbije su kontakt tačke za razmenu volontera,
                         b)   organizatorima volonterskih kampova u Srbiji: 53 organizatora na 36 kampova,
                         c)   međunarodnim volonterskim servisima: oko 90 partnera iz 50 zemalja širom sveta sa potpisanim                                             sporazumom o saradnji na međunarodnoj razmeni volontera;
                         d)   institucijama i mrežama relevantnim za sektor našeg delovanja, na nacionalnom i međunarodnom                                        nivou.
 
Članstvo MIS-a u mrežama gde se VSS zalaže za razvoj i promociju volonterstva:
MIS je jedan od osnivača i članica KOMS-a, pridružena članica NAPOR-a i članica međunarodnih mreža: Alliance of European Voluntary Service Organizations, CCIVS – Coordinative Commitee of International Voluntary Service, YEE - Youth and Environment Europe, a partner je mreže Service Civil International u Srbiji. MIS je jedan od osnivača regionalne mreže SEEYN – Mreža mladih Jugoistočne Evrope.
 
Registrovani smo kao organizacija za mlade pri Ministarstvu omladine i sporta, a kao organizator volontiranja pri Ministrastvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Akreditovani smo za primenu i unapređenje standarda programa omaldinskog rada kroz mrežu NAPOR. Naši programi i projekti se ostvaruju posebno među mladima i za mlade.
 

 Share