EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
21. avgust 2013. godine
HOĆEMO DIJALOG!
 
58 organizacija civilnog društva sačinilo, predložilo ili podržalo: Polazne osnove za uspostavljanje dijaloga između civilnog društva i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije.   
 
Želeći da doprinesu izgradnji i jačanju institucija, uspostavljanju mehanizama za odgovorno upravljanje životnom sredinom, predstavnici udruženja aktivnih u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine pokreću inicijativu za uspostavljanje dijaloga između organizacija civilnog društva i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije. Ova Inicijativa se zasniva na dosadašnjem iskustvu nezadovoljavajuće, nedelotvorne i sporadične komunikacije između predstavnika izvršne vlasti i civilnog društva.
 
Imajući u vidu najavljenu rekonstrukciju Vlade Republike Srbije tražimo:
- Uspostavljanje jedinstvenog ministarstva koje će objediniti funkcije upravljanja i zaštite životne sredine;
- Uspostavljanje nezavisnog sistema finansiranja politike životne sredine u Republici Srbiji;
- Uspostavljanje funkcionalne politike za borbu protiv klimatskih promena;
- Da Javne politike moraju biti zasnovane na ideji i principima održivog razvoja.
 
Pozivajući se na nacionalne prioritete Strategije održivog razvoja Republike Srbije predlažemo sledeće mere:
 
- Organizacije civilnog društva treba da, budu, u što kraćem roku, informisane o procesu izrade zakona i procesu izmena i dopuna, načelima i principima na kojima počivaju predlozi za izmene i dopune sledećih pravnih akata:  Zakona o upravljanju otpadom; Zakona o zaštiti životne sredine; Zakona o zaštiti prirode; Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja,
 
- Otvaranje konsultativnog procesa sa civilnim društvom i uspostavljanje funkcionalnih mehanizama saradnje između Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije i organizacija civilnog društva, putem javnog poziva;
 
- Civlno društvo, kao i predstavnici akademske zajednice, lokalnih samouprava i privrede, treba da budu informisani i uključeni u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji blagovremeno, u oblasti zaštite životne sredine, energetike i klimatskih promena.
 
 
 
20. avgust 2013. godine
ZA BOLJU POLITIKU ŽIVOTNE SREDINE – neophodan dijalog donosioca odluka i civilnog društva
 
Predstavnici 15 organizacija civilnog društva okupljenih kroz 4 projektna konzorcijuma podržana kroz „SENSE“ program pozvali su 20. avgusta Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije da organizuje konsultacije sa predstavnicima udruženja.
 
Povod za ovaj poziv bila je Informacija o aktivnostima Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine za period februar-april 2013, koja je predstavljena na 28. sednici Odbora za zaštitu životne sredine, gde Ministarstvo najavljuje da planira sastanak sa civilnim društvom (tačka 23.),
 
U okviru Komponente 3 „SENSE“ programa, koji u Srbiji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), planirana je podrška za sprovođenje konsultacija između civilnog društva i javnih institucija. Tako se poziv za organizovanje konsultativnog sastanaka zasniva i na iskazanoj spremnosti Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije da podrži aktivnosti u okviru „SENSE“ programa, ali i Ustavom i zakonima garantovanim građanskim pravima.
 
U pozivu je predlaženo da se konsultativni sastanak sa udruženjima koja su aktivna u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine održi u periodu između 2. i 13. septembra 2013. godine. 
 
 
29. maj 2013. godine
POZIV UPRAVLJAČIMA ZAŠTIĆENIH DOBARA za uključivanje na projekat

Proces pridruživanje Evropskoj uniji (EU) donosi nove izazove u zaštiti prirode i zaštiti i održivom upravljanju vodama. Implementacija ključnih direktiva EU za zaštitu prirode (Direktive o staništima i Direktive o pticama) kao i brojnih direktiva za vode (među kojima i Okvirne direktive o vodama) predstavlja veliki izazov za Srbiju.
Iskustvo zemalja članica EU govori da je saradnja svih aktera, od državnih institucija do nevladinih organizacija, ključ za uspešnu implementaciju.

Projekat "ZAinteresovani ZA održivost ZAštićenih područja - uključiti, povezati i ojačati” ima za cilj da se zainteresovane strane iz svih sektora uključe u procese odlučivanja vezane za zaštićena vodna područja i time doprinesu donošenju boljih politika koje će unaprediti upravljanje  zaštićenim područjima i podstaći razvoj lokalnih zajednica koje se na njih naslanjaju.
 
Najznačajnije projektne aktivnosti, za koje verujemo da će biti od višestruke koristi za sve, a posebno za upravljače zaštićenih dobara, su:
-    Organizacija niza konsultativnih sastanaka u Beogradu i u zaštićenim dobrima. Sastanci će biti organizovani u saradnji sa predstavnicima 6 izabranih zaštićenih područja i poslužiće za razvijanje efikasnih modela saradnje;
-    Učešće na programima elektronske obuke. Svi zainteresovani će moći da prođu obuku na sledeće teme: zaštita prirode i Natura 2000, zaštita i održivo upravljanje vodama, učešće javnosti u procesima donošenja odluka i volonterizam u zaštićenim dobrima. Uspešni polaznici, oni koji polože testove, dobiće sertifikate;
-    Snimanje promotivne TV emisije koji će biti prikazana na RTS-u i na brojnim lokalnim TV stanicama. Dokumentarni film će prikazati bogatstvo zaštićenih područja, potencijale, saradnju svih aktera na zaštiti prirode i govoriće o izazovima koje donosi pridruživanje EU za zaštitu prirode;
-    Sprovođenje istraživanja “Rodna perspektiva održivog razvoja i privrednih grana - Potencijali žena za odživi razvoj i očuvanje nematerijalne kulturne baštine“.
-    Priprema i promocija edukativnih materijala. Brošura o pozitivnim primerima prakse iz zemalja EU o učešću javnosti u zaštiti prirode i publikacija “Ljudi i vode – nezavršene priče” će biti pripremljeni i distibuirani tokom projekta;
-    Uključivanje zainteresovane javnosti u proces konsultacija u vezi izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti životne sredine. Takođe, planirano je učešće u izradi nekih podzakonskih akata koji su u najavi.
-    Nacionalna konferencija o saradnji u zaštiti prirode i primeni EU legislative će okupiti sve relevantne institucije i pojednice i biće iskorišćena za promociju zaštićenih dobara koja su bila uključena u projekat.
 
Podršku projektu su dali, i u aktivnosti će biti uključeni: Ministartvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstvo poljoprovrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Svetski fond za zaštitu prirode-WWF, Radio televizija Srbije, Radio Beograd 202 i Novosadska televizija “Apolo”.
 
Svi upravljači će biti kontaktirani putem emaila, a zainteresovani bi trebalo da se jave  Mladim istraživačima Srbije.
 
Rok za prijavu je 10. jun 2013. godine.
 

 Share