EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
 
11. februar 2014.
Nacionalna konferencija "Učešće javnosti u zaštiti prirode"
u Ustanovi kulture od nacionalnog značaja "Guarnerius" održana Nacionalna konferencija o učešću javnosti u zaštiti prirode, koja je okupila oko 110 predstavnika državnih, pokrajinskih i lokalnih organa i institucija, domaćih i medjunarodnih nevladinih organizacija, stručnjaka i upravljača zaštićenih prirodnih područja.
 
10.januar 2014.
Više od 30 polaznika na kursevima

Za samo 2 nedelje na sajtu obuke.mis.org.rs je registrovano više od 30 polaznika kurseva.
Svima želimo uspešno pohađanje!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. decembar 2013.
Dan saradnje i podele znanja - ZA prirodu!
Promocija platforme za online učenje obuke.mis.org.rs i sastanak zainteresovanih strana za zaštitu prirode održan i su u Beogradu 26.decembra 2013.godine. Učesnike je pozdravio dr Srđan Belij, državni sekretar u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja. O zanačaju edukacije za zaštitu prirode, kao i koristima elektronske obuke, govorili su Tanja Petrović i Jelena Ristić Beronja iz Mladih istraživača Srbije, Gordana Brun iz Škole za opstanak, Dejan Zagorac iz Eko centra i Jelena Bujdić Krečković iz NP Đerdap.
 
 
2.decembar 2013.
Održano javno slušanje "Natura 2000 u Srbiji 2013"

U Domu Narodne skupštine je održano peto javno slušanje Odbora za zaštitu životne sredine pod nazivom „NATURA 2000 u Srbiji 2013“. Mladi istraživači Srbiji su pomogli predsednici odbora za životnu sredinu da osmisli program javnog slušanja i da sačini spisak učesnika.

Javno slušanje otvorila je predsednica Odbora za zaštitu životne sredine Milica Vojić Marković. Ona je istakla značaj ekološke mreže Natura 2000 i ukazala na potrebu donošenja politika i strategija koje će se baviti zaštitom biljnih i životinjskih vrsta i staništa, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

više na blogu

 

18. novembar 2013.
Javna rasprava o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o zađtiti životne sredine, Zakona o zaštiti prirode i Zakona o upravljanju otpadom
Javna rasprava je organizovana za predstavnike organizacija civilnog društva uz podršku REC kancelarije u Srbiji, a sve u okviru SENSE programa. Komentari civilnog drutva su upućeni nadleđnima u Ministartvu a očekuje se i odgovor.
 
18.oktobar 2013.
Održan konsultativni sastanak Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine sa predstavnicima civilnog društva
Sastanak je organizovan kao reakcija na inicijativu organizacija koje imaju projekte u SENSE programu.
Detalje sa sastanka možete pročitati na sajtu Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom link
 
avgust 2013.
HOĆEMO DIJALOG!
Projektni tim je, u saradnji sa još tri konzorcijuma koji su podržani kroz SENSE programe, pokrenuo inicijativu za uspostavljanje dijaloga sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Posle niza sastanaka NVO-a, sačinjene su polazne osnove za dijalog i dokument je poslat Ministarstvu. Polazne osnove su podržane od starane brojih organizacija. Više na ovom linku
 
5.-18. avgust 2013.
Međunarodni volonterski kamp na Obedskoj bari
Na kampu su učestvovali volonteri iz Belgije, Španije, Francuske, Poljske, Koreje, Rusije, Italije, Nemačke i Srbije. Učesnici su tokom dve nedelje imali prilike da se upoznaju sa aktuelnim problemima i izazovima sa kojima se suočavaju upravljači ovog prirodnog dobra kao i lokalna zajednica. Uz stručnu pomoć Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (ZS na projektu) učesnici su upoznati sa stanjem i programima zaštite u Vojvodini i Srbiji, kao i planovima razvoja programa u okviru tih dobara.
Tokom dve nedelje volonteri su učestvovali u aktivnostima predviđenim programom aktivne zaštite, uslovima koje su postavili upravljači JP „Vojvodinašume“  i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. 

 
avgust i septembar 2013.
Sastanci u NP Đedap, SRP Palić-Ludaš, SRP Obedska bara, PIO Vlasina, PIO Veliko ratno ostrvo
Serijom sastanaka koji su realizovani tokom avgusta i septembra utvrđeni su dalji koraci u saradnji sa upravljačima zaštićenih dobara u cilju razvijanja modela za uključivanje zainteresovanih strana. Sastanci koji slede, a okupiće relevantne stakeholdere, će biti organizovani na osnovu analize trenutnog stanje u zaštićenim dobrima, saradnje sa zainteresovanim stranama, dosadašnjih iskustava, političko i društveno okruženje i slično.
 
         
 
 
 
18. i 19. juli 2013.
Prva aktivnost u specijalnom rezervatu prirode Uvac
Projektni tim (Dušica Trnavac Bogdanović  i Milica Kuburović sa saradnicima) je boravio dva dana u SRP Uvac, povodom projektne aktivnosti  “Radne grupe u pilot područjima”. Održan je sastanak sa zaposlenima u zaštićenom području kako bi se definisao okvir budućeg rada sa zainteresovanim stranama.
Takođe, organizovano je snimanje u rezervatu kao deo priprema za dokumentarnu emisiju.
 


28. jun 2013.
Prvi konsultativni sastanak sa upravljačima zaštićenih dobara
 
Sastanak je odžan u Beogradu u prostorijama Eko centra – Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.Cilj prvog sastanka je bio da se postave osnove za projektne aktivnosti u šest pilot područja.
Na sastanak su pozvani predstavnici svih šest pilot područja: NP Đerdap, SRP Uvac, SRP Palić-Ludoš, SRP Obedska bara, SRP Veliko ratno ostrvo i PIO Vlasina.
Sastanak je rezultirao u uspostavljenim kontaktima i planovima za saradnju.
Pre planirane aktivnosti u pilot područjima će biti organizovane tokom jula i avgusta.
 
 
 
9. maj 2013.
Prvi sastanak projektnog tima
Sastanak je održan u prostorijama Eko centra uz prisustvo svih članova projektnog tima. Na sastanku se razgovaralo o upravljanju projektom, sa posebnim naglaskom na administraciju i o realizaciji aktivnosti. Jedna od tema sastanka je bila organizacija konsultacija, odnosno Komponenete III projekta SENSE i zaključeno je da, usled intenzivnih zakonodavnih aktivnosti resornih institucija i ne uključivanja javnosti u procese kreiranja dokumenata, postoji izražena potreba da se proces konsultacija usmeri ka otvaranju dijaloga sa predstavnicima izvršne vlasti u cilju uključivanja predstvanika OCD u ove procese.
 

 Share