EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Priprema javnosti u Srbiji za učešće na zaštiti vod

Projektne lokacije: Republika Srbija (regioni: Vojvodine, centralne i južne Srbije) i Austrija (Beč)
Partneri na projektu: Mladi istraživači Srbije (Beograd) - nosilac projekta, Inženjeri životne sredine (Novi Sad), WWF – Dunavsko-Karpatski program (Austrija)
Ukupna vrednost projekta je 98.381,50 eura,  od čega je 88.376,10 eura podrška EU kroz IPA projekat Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije-EU (Strengthening Serbia-EU Civil Society Dialogue Project).

Opšti cilj projekta: jačanje kapaciteta NVO-a u Srbiji koje se bave životnom sredinom da se aktivno uključe u praćenje primene EU zakonodavstva iz oblasti voda u Srbiji, sa  posebnim akcentom na Okvirnu direktivu o vodama.
Ciljna grupa: NVO-i u Srbiji koji se bave životnom sredinom
Finalni korisnici su NVO-i u Srbiji i EU (WWF) koji se bave životnom sredinom, regionalne i nacionalne vlasti i javne institucije u Srbiji.

Ovim projektom, želimo da unapredimo veštine i kompetencije NVO-a i pomognemo im da rade bolje i sa povećanom vidljivošću. To će takođe biti doprinos jačanju kapaciteta organizacija uključenih u projekat. Tomom projekta ćemo se fokusirati na sledeće segmente:

Cilj 1) Izgraditi kapacitete NVO-a u Srbiji da shvate inovativne politike životne sredine Evropske unije za zaštitu prirodnih resursa.
Očekivani rezultati: Osnovni tim od 10 predstavnika nevladinih organizacija treniran na temu Okvirne direktive o vodama; Tokom regionalnih radionica, znanje preneto na najmanje 150 predstavnika vladinih institucija, nevladinih organizacija i medija.

Cilj 2) Jačati saradnju između NVO-a koje se bave životnom sredinom u Srbiji za praćenje politike voda u budućnosti, kroz umrežavanje organizacija.
Očekivani rezultati: Plan za umrežavanje razvijen; Inicirana radna grupa NVO koje se bave pitanjima voda u Srbiji, u okviru postojeće mreže NVO-a; Definisane preporuke za buduću izgradnju kapaciteta; Poboljšana razmena informacija o pitanju voda između NVO-a.

Cilj 3) Postaviti preduslove za uspostavljanje platforme za saradnju između svih aktera u sektoru voda. Očekivani rezultati: Pripremljena analiza zainteresovanih strana u sektoru voda; Najmanje 15 predstavnika vladinih institucija učestvovalo u radionicama;  Organizovana 2 sastanka sa zainteresovanim stranama kao inicijativa dijaloga između civilnog društva i vladinih organizacija; Najmanje 10 predstavnika medija učestvovalo u radionicama.

Cilj 4) Razmeniti iskustva  i najbolje prakse sa organizacijama iz EU.
Očekivani rezultati: Urađen edukativni materijal na osnovu procene potreba; Razmenjeni pozitivni primeri o upravljanju vodama u EU; Pronađeni slični projekti sa kojima je moguće sinergetsko delovanje.


Glavne aktivnosti:
•    Priprema obuke za trenere (multiplikatore)
•    Procena potreba za izgradnju kapaciteta
•    Trening za trenere (multiplikatore)
•    Analizira interesnih grupa
•    Sastanci sa zainteresovanim stranama
•    Pokretanje radne grupe za vode
•    Priprema regionalnih radionica
•    Regionalne radionice
•    SWOT i PEST analize
•    Razvijanje plana za umrežavanje NVO-a
•    Follow-up sastanak sa zainteresovanim stranama
•    Razmena najboljih praksi o upravljanju vodama
•    Priprema i štampanje edukativnog materijala o Okvirnoj direktivi o vodama
•    Sinergije sa drugim projektima Evropske komisije
•    Sastanci projektnog tima
•    Izveštavanje i evaluacija

Trajanje svih ovih aktivnosti je 12 meseci, počev od 18. jula 2010. godine.

Kontakti:
Mladi istraživači Srbije
Dušica Trnavac dusica@mis.org.rs
tel:+381 11 311 13 14
fax:+381 11 311 66 53
Inženjeri zaštite životne sredine
Igor Jezdimirović izzsns@yahoo.com
tel:+381 21 636 71 39
fax:+381 21 636 71 39
World Wide Fund for Nature International Danube-Carpathian Programme

Duška Dimović ddimovic@wwfdcp.orgShare