EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Aktivnosti Zelene inicijative možete pratiti na sajtu Zelene inicijative

 

MEMORADUM O REALIZACIJI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI
ČLANICA ZELENE INICIJATIVE


Polazeći od toga da problem upravljanja otpadom u Srbiji nije novijeg datuma i da se ne tiče samo državnih organa, nego svih njenih građana/ki, mi, predstavnici/ce Zelene inicijative, koja predstavlja mrežu 22 organizacije građanskog društva u Srbiji, osećamo potrebu i odgovornost da pomognemo institucijama i društvu u Srbiju u savladavanju izazova i problema sa kojima se Republika Srbija trenutno suočava u ovoj oblasti.
Znajući  da svaka udružena akcija i saradnja doprinosi boljem i efikasnijem rešavanju problema, Zelena inicijativa će, u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u narednih 16 meseci realizovati zajedničke aktivnosti koje će biti usmerene na razvoj funkcionalnih mehanizama za podsticanje primarne selekcije otpada na lokalnom i nacionalnom nivou.
Mi, dole potpisani, u ime organizacija građanskog društva, saglasni smo da u periodu od septembra 2011. godine do decembra 2012.godine realizujemo zajedničku ekološku kampanju koja će doprineti:
• Stvaranju finansijskih uslova za organizovano institucionalno delovanje sakupljača sekundarnih sirovina i drugih aktera u lokalnim zajednicama, kroz izdvajanja sredstava putem javnog konkursa od strane Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije.
• Uspostavljanju funkcionalnog sistema za upravljanje otpadom kroz podršku u implementaciji lokalnih i regionalnih planova za upravljanje otpadom, u 24 lokalne samouprave i 4 regiona u Srbiji.
• Rešavanju problema individualnih sakupljača kroz uspostavljanje i razvoj tri modela socijalnog preduzetništva kao i njihovo uključivanje u postojeće mreže socijalnog preduzetništva.
• Povećanju učešća građana, lokalnih institucija i reciklažnih biznisa u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina u 24 grada u Srbiji.
Sigurni smo da se zajedničkim delovanjem organizacija građanskog društva i njihovom saradnjom sa nadležnim institucijama i drugim akterima, otvaraju  perespektive da društvo u Srbiji postane moderno društvo koje će se neprekidno menjati i unapređivati oblast životne sredine.

U Beogradu,  6. septembra 2011.godine.

 Share