EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Projekat Pravo na Beograd

Tematska oblast projekta: Transport i životna sredina

Projektni okviri: Projekat traje do 15. marta 2011. godine a realizuje se zahvaljujući podršci Regionalnog centra za zaštitu životne sredine za centralno istočnu Evropu (REC), u okviru SECTOR II (Supporting Environmental Civil Society Organizations in South East Europe) programa koji je finansiran od Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

Partneri u realizaciji projekta: Mladi istraživači Srbije, Eko centar, Klub mladih arhitekata

Kratak opis projekta: Projekat „Pravo na BeoGrad“ se bavi problemom ogromnog uticaja saobraćaja na kvalitet životne sredine, posebno u urbanim sredinama.
Analizom mnogih strateških dokumenata (od nacionalnih strategija do strategija razvoja turizma Beograda) odnosno, akcionih planova za implementaciju, uvideli smo da nedostaje multidisciplinarni pristup kao i veće uključenje civilnog sektora u donošenje odluka i realizovanje aktivnosti. Upravo to je suštinski važno za rešavanje problema kao što je i veoma kompleksan problem uticaja razvoja saobraćaja na životnu sredinu u velikom gradu.
Svrha projekta je: Stvoriti preduslove za sistematsko bavljenje rešavanjem problema uticaja saobraćaja na kvalitet životne sredine u Beogradu.
Projekat je dizajniran tako da uključuje 5 grupa aktivnosti koje treba da dovedu do projektnog uticaja na ciljani deo društva (organizacije civilnog društva i donosioci odluka na nivou grada Beograda): Doprinos stvaranju osnovnih preduslova za bavljenje unapređenjem kvaliteta životne sredine u vezi sa razvojem održivog transporta u Beogradu, zasnovan na demokratskim principima: uvezivanjem što većeg broja zainteresovanih strana, koje kao resurs ljudi i znanja efektivno pomažu struci/delatnosti i donosiocima odluka kroz stalno prikupljanje informacija, primera pozitivnih praksi, predloga i mogućih rešenja koja uključuju autentično mišljenje građana, uvažavanjem prava svih da budu konsultovani u vezi razvoja grada u kom žive.
Krajnji korisnici pozitivnog uticaja ovog projekta su svi građani Beograda.

Očekivani proizvodi projekta:
1. PLATFORMA zainteresovanih i stručnih organizacija, institucija i pojedinaca kao resursna osnova za dalja bavljenja pitanjima transporta i životne sredine u Beogradu i Srbiji.
2. PRESEK STANJA, primera praksi, mogućih rešenja i mišljenja građana po pitanjima uticaja transporta na kvalitet životne sredine.
Do njih se kroz realizaciju projekta dolazi uz:
- Formiranje multisektorske i multidisciplinarne radne grupe;
- Organizovanje nacionalne konferencije „Održivi transport – poboljšanje kvaliteta životne sredine?“;
- Sprovođenje edukativno-promotivne kampanje;
- Istraživanje o potrebama građana u vezi sa problemima i mogućim rešenjima razvoja održivog transporta u Beogradu;
- Komparativnu analizu transportne politike gradova Evrope.

RECcenLogo Sector_logo_green SIDACMYK_small_1

 Share