EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

 

Biking the Balkans – jun 2006
UNESCO, WWF i IUCN su organizovali biciklistički karavan od Padove u Italiji do balkanskih zemalja. Pedeset učesnika iz različitih evropskih zemalja je putovalo kroz balkanske zemlje, zaustavljajući se na mestima koja imaju izuzetnu prirodnu i kulturnu vrednost i promovisali biciklizam. Mladi istraživači Srbije su u okviru ovog projekta organizovali međunarodni radni kamp sa ciljem promocije održivog transporta. U okviru kampa, volonteri su organizovali razne promotivne kampanje u Beogradu i  u nacionalnom parku Đerdap.

Međunarodni volonterski kampovi Sava i Dunav – jul i avgust 2006
U okviru projekta ''Lokalne akcije za održivost-promena potrošačkih navika stanovnika opštine Novi Beograd'', Mladi istraživači Srbije su organizovali dva međunarodna kampa sa ciljem promocije recikliranja i odgovornog odlaganja otpada. Osnovna radna aktivnost bila je prikupljanje plastičnih flaša (PET ambalaže) i drugih sirovina koje je moguće reciklirati sa Ade Međice, Savskog keja i Velikog ratnog ostrva. Kako se tokom trajanja kampova konstantno radilo na animaciji vrlo specifične lokalne zajednice (vlasnici splavova i restorana na Savskom keju, vlasnici sojenica i vikendica na Velikom ratnom ostrvu), međunarodnim volonterima su se, skoro svakodnevno, pridruživali i učesnici iz lokalne sredine. Tome je sigurno doprinela i dobra saradnja sa lokalnim NVO-ima, "Udruženjem građana Ada Međica" i "Unijom ekologa Srbije", kao i sa upravljačem Velikog ratnog ostrva (zaštićeno prirodno dobro) JKP "Zelenilo". Očekivano, prisustvo međunarodnih volontera izazvalo je priličnu medijsku pažnju.Konkretan rezultat kapova: prikupljeno je oko 50m3 plastičnih flaša i drugih reciklažnih sirovina.Efikasnost naših partnera na ovom projektu, JKP "Čistoća" i opštine Novi Beograd doprinela je dobroj organizaciji kampova.

Priprema izveštaja o održivom turizmu u Srbiji (2006 i 2007 godina)
Održivi turizam je jedan od najbitnijih segmenata održive proizvodnje i potrošnje. U okviru radne grupe za održivi turizam nevladinih organizacija centralne i istočne Evrope, Mladi istraživači Srbije su pripremili izveštaj o stanju turizma u Srbiji i mogućnostima za razvoj održivog turizma. Cilj projekta je bolji pristup informacijama o stanju turizma u zaštićenim dobrima i pregled aktivnosti u našoj zemlji koje vode ka razvoju turizma na principima održivog razvoja.

Lokalne akcije za održivost-promena potrošačkih navika stanovnika opštine Novi Beograd (2006 i 2007 godina)
Projekat je finansirala EU a realizovala Evropska agencija za rekonstrukciju. Krajnji cilj projekta je doprinos promociji održive potrošnje, odnosno promeni potrošačkih navika stanovnika opštine Novi Beograd. Partner Mladih istraživača Srbije u ovom projektu je bilo JKP "Čistoća" a projekat je realizovan uz blisku saradnju sa opštinom Novi Beograd i savetodavnu i stručnu pomoć Agencije za reciklažu Republike Srbije i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda. U aktivnosti su bili uključeni predstavnici lokalnih vlasti, profesori i učenici osnovnih škola sa teritorije opštine Novi Beograd, ekološke nevladine organizacije, i ostali stanovnici opštine.
Krajnji cilj projekata je ostvaren kroz:
-    Izgradnju kapaciteta ključnih aktera u lokalnoj zajednici (NVO-a, predstavnika lokalnih vlasti, profesora osnovnih škola, rukovodstva javnog komunalnog preduzeća, medija) za bolje razumevanje koncepta održive potrošnje.
-    Iniciranje održivog i profitabilnog (ekonomičnog) sistema koji uključuje sortiranje otpada na mestu postanka, prevoz sortiranih reciklažnih sirovina i obradu u reciklažnom dvorištu na Novom Beogradu. U okviru ovog projekta Mladi istraživače su opremili reciklažno dvorište sa 76 kontejnera za PET, papir i metal, i po jednim kontejnerom za: stare baterije, stare akumulatore i otpadna ulja.
-    Stvaranje odgovornijeg odnosa u potrošačkim navikama u svakodnevnom životu stanovnika opštine Novi Beograd.
-     Motivisanje učenika osnovnih škola za uključivanje u "reciklažne akcije": sortiranje otpada na mestu postanka; smanjenje količine stvorenog otpada; težnja ka efiksanisnijem korišćenju energije i drugih resursa.
-     Povezivanje različitih zainteresovanih strana.

'' Životna sredina za Evropu''- u susret šestoj ministarskoj konferenciji (2006-2007 godina)
Predstavnica Mladih istraživača Srbije koordinisala je rad radne grupe za održivu proizvodnju i potrošnju nevladinih organizacija Srbije. Projekat je podržao OEBS, REC i Evropski Eko Forum. Radna grupa se sastojala od predstavnika 15 nevladinih organizacije koji su definisala svoje stavove i zahteve u oblasti održive proizvodnje i potrošnje i prezentovala ih pre i tokom konferencije.  Prireme za konferenciju su pratili i mnogobrojni međunarodni seminari i sastanci tematskih radnih grupa.

Merenje održive proizvodnje i potrošnje u zemljama jugoistočne Evrope, istočne Evrope-Kavkaza i centralne Azije
Program za životnu sredinu Ujedinjenih Nacija (UNEP) uključio  je Mlade istraživače Srbije u izradu dokumenta ‘’Sustainable consumption and production in South East Europe’’. Mladi istraživači Srbije su radili na studijama  o potrošnji hrane i upravljanju otpadom u Beogradu.
Finalni dokument je prezentovan tokom konferencije ''Životne sredina za Evropu'', u Beogradu, oktobar 2007.godine.

Mislim pre nego što bacim
Istraživanje potrošačkih navika vezanih za odlaganje otpada na opštinama Novi Beograd i Zemun vršena su tokom januara i februara 2008 godine. Merena je količin otpada koja se tokom jedne sedmice proizvede u domaćinstvu.Projekat ima za cilj podizanje svesti građana o problemu otpada i promocija reciklaže.  Rezultati istraživanja su obrađeni i objaveni a poslužiće  kao osnova za planiranje reciklaže, promotivnih kampanja itd. Projekta je podržao Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Radna grupa obrazovanje za održivi razvoj
Mladi istraživaći Srbije učestvovali su  u izradi akcionog plana za implementaciju Viljnus strategije obrazovanja za održivi razvoj. Proces izrade akcionog plana vodili su predstavnici Minisarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Akcioni plan podrazumeva i aktivno uključivanje nevladinih organizacija u  promociju i realizaciju obrazovanja za održivi razvoj.

Kampanje
Svake godine Mladi istraživači srbije obeležavaju keološki značajne datume (Dan vode, Dan šuma, Dan biodiverziteta, Svetski dan zaštite životne sredine) kroz organizovanje kampanja i promocija. Cilj ovih aktivnosti je da se skrene pažnja javnosti na aktuelne probleme i da se građani što aktivnije uljuče u rešavanje istih. U tokukampanja stavljamo fokus na neobnovljive resurse i potrebu za njihovim održivim korišćenjem.Share