EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Memorandum o saradnji NVO na Natura 2000

Nakon formiranje mreže nevladinih organizacija Natura 2000 Resursni centar Srbije inicirano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između organizacije koje su članovi Mreže, WWF i Mladih istraživača Srbije.

 MEMORANDUM O SARADNJI
 
između Mladih istraživača Srbije (MIS), WWF – Svetskog fonda za zaštitu prirode i nevladinih organizacija, članica mreže Natura 2000 Resursni centar Srbije.
PREAMBULA
Mladi istzraživači Srbije su u partnerstvu sa WWF u okviru projekta „Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za implementaciju Natura 2000 “ pokrenuli osnivanje Mreže nevladinih organizacija “NATURA 2000 Resursni centar”.
 
I
CILJEVI MREŽE 
Ciljevi mreže su:
-očuvanje biološke raznovrsnosti u skladu sa ekonomskim, socijalnim, kulturnim i naučnim razvojem;
-povezivanje, podrška i razvoj organizacija organizacija koje bi kao ravnopravni partneri, u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama, radile na uspostavljanju mreže NATURA 2000 u Srbiji.
 
II
ČLANSTVO
Članica mreže može biti nevladina organizacija, koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije, koja deluje na polju zaštite biodiverziteta i održivog razvoja i koja je saglasna sa načelima ovog memoranduma
Rad u mreži se zasniva na principu dobrovoljnosti učečća.
Članice mreže poštuju i uvažavaju verske, polne, etičke i druge različitosti. Obavezne su da u okviru aktivnosti mreže postupaju po principima tolerancije i nediskriminacije.
Članice mreže nastupaju u javnosti jedinstveno, u skladu sa ciljevima mreže, misijom i vrednostima svojih organizacija. Odluke u mreži se donose javnim glasanjem, prostom većinom glasova prisutnih članica.
 
III
SEKRETARIJAT MREŽE
Sedište sekretarijata Mreže nevladinih organizacija “NATURA 2000 Resursni centar” nalazi se u prostorijama Mladih istraživača Srbije, Bulevar umetnosti 27, Novi Beograd.
 
IV
PRAVA ČLANICA MREŽE
 Pravo svake članice je da:
- inicira i realizuje nove projektne ideje u skladu sa ciljevima Mreže nevladinih organizacija “NATURA 2000 Resursni centar”, i
- bude informisana o radu i planovima mreže.
 
V
OBAVEZE ČLANICA MREŽE
Obaveze članica mreže su da:
- se u svom radu pridržavaju ciljeva mreže i njenih odluka;
- svojim aktivnostima pomažu rad, čuvaju i unapređuju ugled mreže, i
- odgovorno izvršavaju preuzete obaveze.
 
VI
OBAVEZE I PRAVA SEKRETARIJATA
 Obaveze i prava sekretarijata su da:
- obezbedi redovnu komunikaciju među članicama mreže; 
- obezbedi redovno sastajanje članica mreže, a u skladu sa mogućnostima da inicira i realizuje nove projektne ideje u skladu sa ciljevima Mreže nevladinih organizacija “NATURA 2000 Resursni centar”, i
- redovno informiše članice mreže o relevantnim dešavanjima u zemlji i regionu, kao i da obezbede efikasnu razmenu podataka veznih za Natura 2000.
 
VIII
Organizaciona struktura Mreže nevladinih organizacija “NATURA 2000 Resursni centar”, kao i pravila rada biće utvrđena drugim dokumentima.
 
IX
 PRESTANAK ČLANSTVA
Članstvo u mreži prestaje:
- svakim delovanjem koje je u suprotnosti sa  ciljevima mreže
- samovoljnim istupanjem iz članstva.
 

 Share