EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Najčešće postavljana pitanja
Najčešće postavljana pitanja objavljujemo kako bi podelili sa širom javnošću informacije o Natura 2000, zaštiti biodiverziteta i EU integracijama. Ukoliko tema koja vas interesuje, odgovor na neko pitanje ili neka druga infomacija nisu na ovim stranama, idite na deo PITAJTE Natura 2000 i uputite pitanje Mladim istraživačima Srbije.

Vaša pitanja

Da li postoji potreba da  NVO budu uključene u proces odabira budućih Natura 2000 područja?
Svakako da postoji potreba. Uloga nevladinih organizacija u procesu Natura 2000 je velika. Pogledajte tekst o ulozi NVO na našem sajtu.
 
Gde mogu da se informišem o tome šta naša Vlada radi na Natura 2000?
Pogledajte sajt Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja  ovde
U toku je implementacija Tvining projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta za zaštićena područja u Srbiji – Natura 2000”.

Postoji li neki pozitivni primer uticaja Natura 2000 na turizam, i obrnuto?

Primer dobre prakse su Kanarska ostrva. Kanarska ostrva svake godine poseti više od 11 miliona turista. Iako većina turista dolazi ‘’zbog sunca’’ vidljiv je stalan porast turizma baziranog na prirodi, daleko od zauzete obale. Sve više turista traži kvalitetan odmor podalje od obale. Kanarska ostrva su vruća tačka svetske biološk raznovrsnosti za biljke dok su vode pune delfina, morskih kornjača i drugih raznovrsnih morskih stvorenja.Više od 30 % Kanarskih ostrva proglašeno je delom Natura 2000 mreže zbog svoje bogate biološke raznovrsnosti. Ovo međunarodno priznanje znatno je uticalo na dalji razvoj ekoturizma pa su uspostavljena partnerstva gde prihodi od turizma pomažu u finansiranju projekata zaštite retkih životinja poput guštera vrste Gallotia simonyi (najveći europski gušter dužine od 70 cm).
Pogledajte sajt za više informacije o primerima dobre prakse.

Kakav je uticaj Nature 2000 na lov i ribolov?
NATURA 2000 ne isključuje lov i ribolov. Ove aktivnosti, međutim, moraju biti regulirasane na način da je njihovo odvijanje održivo i da ne ugrožava vrste ili staništa zbog kojih je područje uključeno u mrežu.
Da li će Natura 2000 otvoriti nova radna mesta – primeri iz EU?
Postoji puno primera iz EU kako je stanovništvo pojedinih NATURA područja iskoristilo ovaj status za različite razvojne programe koji su, među ostalim, omogućili i otvaranje novih radnih mesta. To je naročito vezano uz turizam i ekološku poljoprivredu koja uključuje i izgradnju različitih pogona za preradu lokalnih proizvoda.
 
Da li imam pravo (na osnovu kojih zakona) da dobijem informacije o životnoj sredini i biodiverzitetu?
Ustav Republike Srbije kaže:
Pravo na peticiju, Član 56.
Svako ima pravo da, sam ili zajedno sa drugima, upućuje peticije i druge predloge državnim organima, organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave i da od njih dobije odgovor kada ga traži. Zbog upućivanja peticija i predloga niko ne može da trpi štetne posledice.Niko ne može da trpi štetne posledice za stavove iznete u podnetoj peticiji ili predlogu, osim ako je time učinio krivično delo.
Zdrava životna sredina, Član 74.
Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine.Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.
Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, koju se Srbije ratifikolava kaže:
Član 4. DOSTUPNOST INFORMACIJA O ŽIVOTNOJ SREDINI
1. Svaka Strana će obezbediti da, u skladu sa narednim stavovima ovog člana, organijavne vlasti, kao odgovor na zahtev za informacijama o životnoj sredini, učine teinformacije dostupnim javnosti, u okviru nacionalnog zakonodavstva, uključujući i slučajeve kada je to zahtevano i u skladu sa tačkom (b) u donjem tekstu, kopije relevantne dokumentacije koja sadrži ili obuhvata takve informacije:(a) Bez potrebe da se iskazuje interes;(b) U zahtevanoj formi izuzev:(I) kada je organu javne vlasti jednostavnije da učini dostupnim te informacije u drugoj formi, u kom slučaju će se dati razlozi za njihovo dostavljanje u toj formi; ili(II) kada je informacija već dostupna javnosti u drugoj formi.
2. Informacije u oblasti životne sredinu iz stava 1. u gornjem tekstu biće stavljene na raspolaganje u što je pre moguće, a najkasnije mesec dana nakon podnošenja zahteva. U slučajevima kada obim i složenost informacija opravdava produženje ovog roka, taj rok može biti produžen do dva meseca od dana podnošenja zahteva. Podnosilac zahteva će biti obavešten o svakom produženju kao i o razlozima kojima se ono pravda.
Za više informacija pogledjate sajt
Takođe, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu definiše uključivanje javnosti u procese:
Javni uvid, prezentacija i rasprava o studiji o proceni uticaja Clan 20.
 Nadležni organ obezbeđuje javni uvid, organizuje prezentaciju i sprovodi javnu raspravu o studiji o proceni uticaja. Nadlezni organ u roku od sedam dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja obavestava nosioca projekta, zainteresovane organe i organizacije i javnost o vremenu i mestu javnog uvida, javne prezentacije, kao i javne rasprave o studiji o proceni uticaja.Javna rasprava moze se odrzati najranije 20 dana od dana obavestavanja javnosti. Nosilac projekta ucestvuje u javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja. Ministar blize propisuje postupak javnog uvida, prezentacije i rasprave.
Zakon o zaštiti životne sredine propisuje sledeće:
Dostavljanje informacija na zahtev, Član 79.
Informacije koje se odnose na zastitu zivotne sredine nadlezni organ dostavlja podnosiocu zahteva u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva. Ako su informacije iz stava 1. ovog clana obimne ili bi njihova priprema zahtevala duzi vremenski period, rok za dostavljanje je 60 dana od dana podnosewa zahteva. Troskove dostavljanja informacija iz stava 1. ovog clana snosi podnosilac zahteva. Ministar propisuje visinu troskova iz stava 3. ovog clana, u zavisnosti od obima i prirode informacija.
 
Gde mogu da pronađem tekstove Direktive o pticama i Direktive o staništima na srpskom?
Na našem sajtu se nalazi prevod direktiva na hrvatski jezik. Prevod na srpski nam još nije dostupan. Kada budemo imali tekstove direktiva na srpskom, postavićemo ih u delu sajta koji se zove publikacije, prezentacije itd.Share