EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Pritup informacijama i učešće javnosti

U procesu Natura 2000 javiće se potreba za dobijanjem informacija od institucija. Nevladine organizacije bi trebalo da budu upoznate sa načinom na koji se dolazi do informacija od javnog značaja. Takođe, nevladine organizacije bi trebalo da budu upoznate sa obavezom da budu uključene u odlučivanje.
ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRBIJE
XVII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 130.
Prirodna dobra zaštićena do stupanja na snagu ovog zakona, ostaju pod zaštitom,  a upravljači,  vlasnici i korisnici tih zaštićenih prirodnih dobara imaju prava i obaveze propisane ovim zakonom.
Ekološka mreža biće utvrđena i postaje deo evropske ekološke mreže Natura 2000 do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.
XIII. PRISTUP INFORMACIJAMA I UČEŠĆE JAVNOSTI
Pristup informacijama
Član 115.
Državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave, zavod, upravljači zaštićenih prirodnih dobara kao i ovlašćene i druge organizacije, dužni su da javnosti pruže podatake u vezi sa stanjem i zaštitom prirode, osim ako posebnim zakonom ili posebnim propisima nije propisana tajnost podataka.
Javnost ima pravo pristupa propisanim registrima ili evidencijama koje sadrže informacije i podatke u skladu sa ovim zakonom. Informacije koje se odnose na zaštitu prirode dostavljaju se podnosiocu zahteva, u skladu sa zakonom.
Učešće javnosti u odlučivanju
Član 116.
U toku izrade propisa,  odnosno akata o proglašavanju zaštićenih prirodnih dobara,  planova upravljanja zaštićenim područjima i planova korišćenja prirodnih vrednosti,  obezbeđuje se učešće javnosti u skladu sa ovim zakonom.
 

Primer Zavod za zaštitu prirode Srbije

Zavod za zaštitu prirode Srbije, na osnovu člana Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik PC" br. 66/91, 83/92), vodi registar zaštićenih prirodnih dobara. Takođe, Zavod poseduje i informacije o: monitoringu biljnih i životinjskih vrsta; kontroli prometa ugroženim biljnim i životinjskik vrstama; biodiverzitetu Srbije; geodiverzitetu Srbije; terenskim podacima o prirodnim vrednostima; o izdatim uslovima i mišljenjima vezanim za zaštitu prirode i zaštitu životne sredine; izdavačkoj delatnosti Zavoda; o promotivnim aktivnostima Zavoda: interventinim merama - rad sa inspekcijskim službama, zoo vrtovima, prodavnicama kućnih ljubimavca, carinarnicama, carinskim prelazima... i druge informacije vezane za zaštitu prirode i životne sredine Srbije.

U okviru Načela zaštite životne sredine definisanim članom 9. tačka 10. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik PC, br. 135/04), utvrđeno je Načelo informisanja i učešća javnosti koje glasi: „u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu svako ima pravo da bude obavešten o stanju životne sredine i da učestvuje u postupku donošenja odluka čije bi sprovođenje moglo da utiče na životnu sredinu. Podaci o stanju životne sredine su javni."
U članu 78. istog zakona reguliše se Pristup informacijama:
„Državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene i druge organizacije dužni su da redovno, blagovremeno, potpuno i objektivno, obaveštavajujavnost o stanju životne sredine, odnosno o pojavama koje se prate u okviru monitoringa imisije i emisije, kao i merama upozorenja ili razvoju zagađenja koja mogu predstavljati opasnost za život i zdravlje ljudi, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. Javnost ima pravo pristupa propisanim registrima ili evidencijama koje sadrže informacije i podatke u skladu sa ovim zakonom."
Član 79. reguliše dostavljanje informacija na zahtev i glasi:
"Informacije koje se odnose na zaštitu životne sredine nadležni organ dostavlja podnosiocu zahteva u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Ako su informacije iz stava 1. ovog člana obimne ili bi njihova priprema zahtevala duži vremenski period, rok za dostavljanje je 60 dana od dana podnošenja zahteva. Troškove dostavljanja informacija iz stava 1. ovog člana snosi podnosilac zahteva. Ministar propisuje visinu troškova iz stava 3. ovog člana, u zavisnosti od obima i prirode informacija."
Članom 80. određeni su slučajevi kada je moguće odbiti zahtev za dostavljanje informacija. Zahtev za dostavljanje informacija koje se odnose na zaštitu životne sredine može biti odbijen ako bi njihovo objavljivanje negativno uticalo na:
 poverljivost rada državnih organa kada je ona predviđena zakonom; međunarodne odnose, odbranu zemlje i javnu bezbednost; rad pravosudnih organa; poverljivost komercijalnih i industrijskih podataka kada je takva  poverljivost predviđena zakonom, osim informacija o emisijama koje ugrožavaju životnu sredinu; prava intelektualne svojine;  poverljivost ličnih podataka, odnosno dosijea kada je ona  predviđena zakonom; interese trećih lica koja poseduju informacije, a koja nisu obavezna da ih pruže, odnosno nisu saglasna sa njihovim objavljivanjem.
  
Način podnošenje zahteva

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti u pisanoj ili elektronskoj formi. Zahtev mora da sadrži naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži, a može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Tražilac informacije ne treba da dokazuje da ima interes da zna za određenu informaciju, niti da dokazuje da je ovaj njegov interes opravdan.Share