EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Emerald mreža u Srbiji

U okviru Emerald projekta koja u osnovi ima za cilj formiranje ekološke mrežu u Srbiji, obrađeno je 61 područje koja su naročito značajna za zaštitu i očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa.
Na realizaciji projekta učestvovalo je više od 30 eksperata i tehničkih saradnika iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kao i sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, iz Pokrajinskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine i iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

Emerald mreža ima za cilj uspostavljanje ekološke mreže sastavljene od prostornih celina i staništa koje su od posebnog nacionalnog i međunarodnog značaja sa aspekta očuvanja biološke raznovrsnosti. Zasniva se na istim principima kao i mreža Natura 2000 i formalno se posmatra kao priprema za implementaciju Direktive o staništima i Direktive o zaštiti divljih ptica. Kako su nove članice EU, kao i sve ostale države kojima predstoji pridruživanje, u obavezi da predaju popis predloženih područja za ekološku mrežu Natura 2000 sa odgovarajućom bazom podataka, realizovani Emerald projekat predstavlja direktan doprinos u ostvarenju ovog cilja.

Osnovne informacije o izabranim Emerald područjima u Srbiji su prikupljene i unete u baze podataka organizovane u EXCEL formatu. Svi podaci  nalaze se u posebnim tabelarnim prilozima sa kojih se unose u originalnu Emerald bazu podataka. Mape predloženih Emerald područja se nalaze u papirnom i elektronskom (ESRI shape) obliku adaptiranom za automatski unos u GIS.

EMERALD PODRUČJA U SRBIJI- pregled

Prilog. 5  područje Status zaštite
SR0000001 Gornje Podunavlje SRP
SR0000002 Kopaonik NP
SR0000003 Obedska bara  SRP
SR0000004 Metohijske Prokletije UPZ
SR0000005 Deliblatska peščara SRP
SR0000006 Vlasina UPZ
SR0000007 Fruška Gora NP
SR0000008 Šar planina NP
SR0000009 Tara NP
SR0000010 Slano Kopovo SRP
SR0000011 Stara planina PP
SR0000012 Đerdap NP
SR0000013 Ludaško jezero  SRP
SR0000014 Zasavica SRP
SR0000015 Dolina Pčinje PIO
SR0000016 Subotička peščara PIO
SR0000017 Vršačke planine PIO
SR0000018 Šargan - Mokra gora PIO
SR0000019 Suva planina UPZ
SR0000020 Jelašnička klisura SRP
SR0000021 Koviljsko-Petrovaradinski rit SRP
SR0000022 Pašnjaci velike droplje SRP
SR0000023 Selevenjske pustare SRP
SR0000024 Stari Begej-Carska bara SRP
SR0000025 Klisura reke Uvac SRP
SR0000026 Klisura reke Mileševke SRP
SR0000027 Rtanj RP
SR0000028 Grmija PP
SR0000029 Palić PP
SR0000030 Golija PP
SR0000031 Sićevačka klisura PP
SR0000032 Miruša PIO
SR0000033 Ovčarsko-Kablarska klisura PIO
SR0000034 Zlatibor UPZ
SR0000035 Klisura Jerme UPZ
SR0000036 Valjevske planine UPZ
SR0000037 Pešter UPZ
SR0000038 Karadjordjevo SRP
SR0000039 Klisura reke Trešnjice SRP
SR0000040 Venerina padina SRP
SR0000041 Felješana RP
SR0000042 Mustafa RP
SR0000043 Ostrozub RP
SR0000044 Prokop RP
SR0000045 Šalinački lug RP
SR0000046 Tesne jaruge RP
SR0000047 Vinatovača RP
SR0000048 Zeleničje RP
SR0000049 Zelenika I RP
SR0000050 Zelenika II RP
SR0000051 Mala Jasenova Glava (Boljevac) RP
SR0000052 Ozrenske livade PP
SR0000053 Tikvara PP
SR0000054 Klisura reke Gradac PIO
SR0000055 Kučajske planine UPZ
SR0000056 Pančevačke ade UPZ
SR0000057 Zaovine UPZ
SR0000058 Avala UPZ
SR0000059 Kosmaj UPZ
SR0000060 Radan UPZ
SR0000061 Morovićke šume UPZ

Legenda:
NP – Nacionalni park

PIO - Predeo izuzetnih odlika

PP - Park prirode

RP  - Rezervat prirode,

SRP – Specijalni rezervat prirode

UPZ - U postupku zaštite

 Share