EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

EMERALD mreža

Ekološke mreže mogu značajno da poboljšaju uslove za preživljavanje vrsta i očuvanje staništa u fragmentisanim prirodnim područjima, kao  i u predelima u kojima dominiraju ljudske aktivnosti.
Uobičajeno je da se jedan ovakav sistem (ekološka mreža) sastoji od:  centralnih područja, koridora, prelaznih pojaseva, i po potrebi područjima za revitalizaciju.
U osnovi, ekološke mreže služe ostvarivanju sledećih ciljeva:
• ublažavaju negativne posledice fragmentacije staništa;
• omogućavaju kretanje vrsta;
• uspostavljaju funkcionalnu vezu između  zaštićenih područja i na taj način  obezbedjuju zadovoljavajuće stanje  vrsta i staništa u skladu sa EU  Direktivama o pticama i staništima.
Program uvođenja Emerald mreže pokrenuo je Savet  Evrope kao deo svojih aktivnosti u sprovođenju Bernske konvencije. Inicijativa za uspostavljanje mreža pojavila se usled  ugrožavanja flore i faune izlovljavanjem ili korišćenjem, ali i alternacije prirodnih staništa ovih vrsta, kao i potrebe da se na nivou Evrope upravlja ovim oblastima i štiti biodiverzitet.
U zemljama Evropske unije, Emerald mreža se poklapa sa ekološkom mrežom NATURA 2000. Za države kandidate za ulazak u EU, projekat Emerald mreža predstavlja pripremu i direktan doprinos primeni programa NATURA 2000.
 
Stalni odbor Bernske konvencije doneo je dva važna dokumenta:
Rezolucija br. 4 (1996.) popisuje ugrožene stanišne tipove;
Rezolucija br. 6 (1998.) navodi biljne i životinjske vrste koje zahtevaju posebne mere;
Emerald mreža se sastoji od područja važnih za: očuvanje stanišnih tipova iz Rezolucije 4. i očuvanje vrsta iz Rezolucije 6.
Juna 1989. godine, Stalni Komitet Bernske Konvencije usvojio  Preporuke 14, 15 i 16.
U Preporuci br.16 je predlog zemljama potpisnicama da preduzmu korake ka očuvanju "Područja od Specijalnog Interesa za Zaštitu" (ASCIs).
Preporuka Br.16 definiše ASCIs kao ona koja :
- bitno doprinose opstanku ugroženih ili endemičnih vrsta;
- pružaju utočište značajnom broju vrsta u jednoj oblasti sa visokim diverzitetom;
- sadrže značajan i/ili reprezentativan uzorak ugroženog tipa staništa ili mozaik različitih tipova staništa;
- predstavlja značajna područja za jednu ili više migratornih vrsta;
- na neki drugi način bitno doprinose ostvarenju ciljeva konvencije.
Određuje ih grupa experata po istim principima kao i kod Natura 2000 Mreže.
Pri registraciji ASCI, Vlada mora podneti standardni formular sa detaljnim  informacijama u vezi sa područjem (lokacija područja, geografska širina  i dužina, tip staništa, prisutne vrste, opšte karakteristike područja itd.).
U Preporuci br.14 od Država potpisnica se traži da, u okviru područja pod njihovom nadležnošću identifikuju:
1) vrste kojima su potrebne specijalne mere zaštite staništa;
2) ugrožena staništa koja zahtevaju posebne mere zaštite;
3) migratorne vrste koje zahtevaju specijane mere zaštite staništa;
4) vrste kod kojih mesta razmnožavanja i/ili odmaranja zahtevaju zaštitu.
 
Program Emerald Mreže je primenjen 2005/2006. godine u zemljama jugo istočne Evrope: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji.
Program je podržan od Evropske agencije za životnu sredinu i smatra se važnim korakom za pripremu ovih zemalja za primenu Natura 2000, i usaglašavanje sa Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.

Više na sajtu Saveta EvropeShare