EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Natura 2000 u Srbiji

U januaru 2009. godine počela je implementacija regionalnog projekta koji ima za cilj jačanje kapaciteta svih aktera u zaštiti životne sredine za efikasnije sprovođenje procesa NATURA 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori. Podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, projekat će trajati tri godine a realizuju ga: WWF Mediteranski Program (WWF MedPO), Mladi istraživači Srbije iz Beograda i Zeleni Dom iz Podgorice. Značajan deo projekat se fokusira na civilni sektor sa planom da što veći broj organizacija u Srbiji i u Crnoj Gori bude obučen, osnažen i organizovan za ravnopravno učešće u procesima pridruživanja EU koji se odnose na zaštitu prirode.

Projekat ''Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta u regionu zapadnog Balkana'', podržan od Evropske komisije, Generalnog direktorata za proširenje (IPA Civil Society Facility) upotpunjava aktivnosti nevladinih organizacija u Srbiji na Natura 2000 i politici biodiverziteta EU, generalno. Aktivnosti na projektu pratite ovde

Završen projekat „Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za primenu EU propisa za zaštitu prirode“
jun 2012.

Cilj projekta je bio da se pomogne Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori u prilagođavanju EU propisa vezanih za zaštitu prirode. Nakon tri i po godine trajanja projekta, kroz niz realizovanih aktivnosti ostvarili su se mnogobrojni rezultati: osnovane su dve mreže nevladinih organizacija (Natura 2000 Resursni centar Srbije i Natura 2000 Info centar Crne Gore) koje se sastoje od čak 92 NVO-a,  više od 200 ljudi učestvovalo je u  stručnim razmenama, održano je 7 treninga koji su obuhvatili teme  vezane za osnove EU legislative i ekološke mreže Natura 2000, u okviru kojih su učesnici naučili mnogo o područjima buduće mreže Natura 2000, o upravljanju vodama u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama kao i o integrisanju zahteva mreže Natura 2000 u druge sektore.
Ključni sektori vlade u Crnoj Gori i u Srbiji  bolje razumeju važnost i nužnost međusobne suradnje na temama Natura 2000. Nevladin sektor aktivno je uključen u izradu zakonodavstva koje integriše propise Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo, a takođe u radne grupe za pripremu pregovora sa Evropskom komisijom uključeni su i predstavnici Natura 2000 mreže u Crnoj Gori. Ukratko, nevladin sektor mobilisan je na očuvanju prirodnog kapitala koji je ugrožen neadekvatnim investicijama i loše planiranim razvojem infrastrukture..  
Takođe je važno naglasiti kako je  u Crnoj Gori uspostavljena funkcionalna Natura 2000 baza podataka o vrstama i staništima s kartografski ucrtanim i terenski verifikovanim podacima. Pripremljen je i katalog evropski značajnih staništa prisutnih u Crnoj Gori.
Republika Srbija i Republika Crna Gora uvećale su svoje napore da postanu deo evropske ekološke mreže, a pokazalo se i da je dugoročna i efikasna suradnja u regiji zapadnog Balkana zaista moguća i da postiže odlične rezultate. Projekt je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova kraljevine Norveške, verujući kako zapadni Balkan obiluje čudesnim biodiverzitetom koji treba sačuvati za buduće generacije. Završetkom ovog projekta ne prestaje ulaganje Norveške Vlade u ovaj region.
Više o projektu i rezultatima projekta „Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za primenu EU propisa za zaštitu prirode“ pročitajte na stranicama croatia.panda.org (http://croatia.panda.org/dinarski_luk/natura_2000_u_srbiji_i_u_crnoj_gori/)
 

Završen projekat “Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana“
29. decembar 2011. godine
U prethodne dve godine Mladi istraživači Srbije su, sa brojnim partnerima, radili na projektu koji je doprineo zaštiti biodiverziteta u regionu kroz jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za primenu EU Direktiva za zaštitu prirode, ali i za zagovaranje, sprovođenje kampanja, umrežavanje.
Na blogu projekta možete da pročitate veliki broj tekstova o aktivnostima, o stavovima, o EU Direktivama, o saradnji, problemima i rešenjima.
Pročitaj više

Prvi sastanak Saveta za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u Republici Srbiji
21. decembar 2011. godine, Beograd
Na prvom sastanku Saveta za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u Republici Srbiji članovima je predstavljen Akcioni plan za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u Republici Srbiji (2011-2020.) koji je izradila Radna grupa za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u Republici Srbiji, kao dela nacionalne ekološke mreže. Sastanku je prisustvovalo oko 20 predstavnika različitih istitucija i različitih sektora, koji imaju ulogu u uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000. Nevladine organizacije iz Srbije je predstavljala Tanja Petrović, izvršna direktorka Mladih israživača Srbije dok je međunarodne organizacije predstavljala Duška Dimović iz WWF.
Na sastanku je prikazan film „Natura 2000 u Srbiji“ koji je nastao u toku projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana“.

Predstavljanje Nacionalne strategije za aproksimaciju Republike Srbije

20. decembar 2011. godine, Beograd
Srbiji je potrebno oko 10 milijardi evra za implementaciju propisa EU u oblasti zaštite životne sredine do 2030. godine, odnosno 1.400 evra po stanovniku, zaključeno je na predstavljanju Nacionalne strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine u Skupštini Srbije. Kako je ocenio zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins, Srbija je ostvarila veliki napredak u oblasti životne sredine, a posebno u oblasti upravljanja otpadom, zaštiti prirode i upravljanjem hemikalijama, dok se velika ulaganja očekuju u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Igor Jezdimirović, iz organizacije Inženjeri životne sredine, je predstavljao mrežu NVO “Natura 2000 resursni centar Srbije” na ovom skupu.
Igor je održao prezentaciju o ulozi civilnog društva u EU integracijama u oblasti životne sredine.
Više o događaju na sajtu Ministarstva

Biogeografski seminar za uspostavljanje Emerald mreže

2.-4. Novembar 2011. godine, Bar (Crna Gora)
Seminar su organizovali Savet Evrope, Evropske agencije za životnu sredinu i Evropski topic centar za biološku raznovrsnost. Emerald ekološka mreža se temelji na Bernskoj konvenciji. Seminaru je prisustvovao dr Gabor Mesaroš iz udruženja Protego kao predstavnik mreže organizacija  “Natura 2000 Resorsni centra Srbije”. Cilj seminara je bio da se proceni u kojoj su meri predložena područja Emerald mreže dovoljna za očuvanje vrsta i staništa Bernske konvencije. Na seminaru se pregovaralo o zastupljenosti preko 200 vrsta i staništa u 6 zemalja zapadnog Balkana (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji).
Pre seminara CEEweb je organizovao pripremni sastanak za predstavnike civilnog društva na kome su podeljena iskustva iz Poljske o učešću organizacija u biogeografskim seminarima, kao i o metodama koje se koriste za komentarisanje službenih predloga područja za mrežu.

Radionice NATURA 2000 za upravljače zaštićenih područja u Srbiji i u Crnoj Gori
U okviru projekta „ Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za sprovođenje politika EU iz oblasti zaštite prirode “ odžane su dve radionice tokom novembra – jedna u Nacionalnom parku “Fruška gora” u Srbiji, a druga u Podgorici, Crna Gora. Cilj radionica bio je informisanje ključnih zainteresovanih strana o konceptu NATURA 2000, kao i njihovo uključivanje u sam proces pripreme mreže NATURA 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori. Radionica je bila namenjena upravljačima zaštićenih područja i relevantnim institucijama koje se bave zaštitom prirode.
Više informacija na blogu

Natura 2000 i Okvirna direktiva o vodama
Podgorica, Crna Gora
Juni, 2011. godine
Predstavnici vladinih istitucija, nevladinih organizacija i međunarodni eksperti imali su priliku da razmene informacije i iskustva o povezanosti i primeni Natura 2000 i Okvirnoj direktivi o vodama. Radionica je održana u u okviru projekta ”Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za usvajanje EU propisa iz područja zaštite prirode” koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.
Više informacija  radionici pogledajte ovde

Regionalni program malih grantova
Mladi istraživači Srbije su u partnerstvu sa WWF Mediteranskim programom i organizacijama Green Home iz Podgorice i Sunce iz Splita pokrenuli projekat „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana“, čiji je cilj da se doprinese zaštiti biodiverziteta Srbije i Crne Gore kroz promociju i podršku ključnih politika EU za zaštitu prirode, uključujući mrežu Natura 2000 i podršku regionalnim inicijativama za podizanje svesti o energetskoj efikasnosti.
U okviru ovog projekta otvoren je Regionalni program malih grantova namenjen nevladinim organizacijama (NVO) sa teritorije Srbije i teritorije Crne Gore.
Pogledajte detalje poziva  poziv_regionalni_program_malih_grantova.pdf
Formular za predlog projekta  formular_1_projektne_ideje_RPMG.doc
Formular za budžet projekta  formular_2_RPMG_budzet.xls

Rok za slanje projektnih predloga je 20. januar 2011. godine

Peti sastanak Mreže „Natura 2000 resursni Centar“
U utorak, 21.decembar 2010. godine odžan je sastanak NVO, članica Mreže Natura 2000 RCS.
Više o sastanku saznajte ovde

Uspešna-Fleksibilna-Savremena NATURA 2000
Elektronsku verziju fact sheet-a o Natura 2000 možete preuzeti ovde
Štampani materijal možete dobiti u Mladim istraživačima Srbije ili kancelariji WWF.

Održana radionica „Natura 2000 i zaštićena područja“

Svetski fond za prirodu (WWF) i Mladi istraživači Srbije su u okviru projekta “Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za preuzimanje pravnih tekovina EU u oblasti zaštite prirode“ podržanog od starne Ministarstva spoljnih poslova Norveške realizovali radionicu „Natura 2000 i zaštićena područja“. Radionica je održana 21. i 22. oktobra u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu i bila je namenjena upravljačima zaštičenih prirodnih dobara u Srbiji.
Početak radionice je obeležilo uvodno obraćanje dr Slobodana Puzovića, Pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i dr Biljane Panjković, direktorice Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, gde su istaknute potrebe za zaštitom prirode i održivim razvojem, ali i neophodnošću uključivanja organizacija civilnog društva u rešavanju ekoloških problema.
Tokom trajanja radionice mogle su se čuti prezentacije o realizovanim i tekućim aktivnostima na zaštiti prirode, ali i o procesima koji će se tek implementirati u Srbiji. O iskustvima oko formiranja mreže Natura 2000 u Bugarskoj govorila je predstavnica  WWF iz Bugarske. O ekološkim mrežama i zaštiti prirode u Srbiji govorili su predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, WWF-a, Mladih istraživača Srbije, dok su instrumente i programe integracije politike zivotne sredine predstavili izlagači iz Kancelarije za evropske integracije, TACSO-a i ICUN-a.
Jedan od ključnih delova radionice bila je i vežba o terminologiji koja se najčešće upotrebljava u oblasti zaštite životne sredine.
Učesnici su istakli da im je ova radionica bila od velike koristi i da će stečene informacije primenjivati u praksi.
Prezentacije sa radionice pogledajte ovde

Prvo izdanje e-newsletter i blog Natura 2000
19. jula 2010. godine
Informacije o očuvanju biodiverziteta, zaštiti prirode, Natura 2000 mreži, aktivnostima nevladinih organizacija, aktivnostima institucija i Evropske komisije, kao i brojne druge zanimljivosti nalaze se u prvom broju elektronskog glasnika. Newsletter je poslat na 305  adresa elektronske pošte a urađene su dve verzije: jedna na engleskom jeziku a druga na jezicima zemalja zapadnog Balkana.
Takođe, Blog Natura 2000, na kome možete da se informišete o aktivnostima ali i da razmenite mišljenja i stavove, postavljen je na klikni ovde

Sastanak CEEweb radne grupe za Natura 2000
Prvi godišnji sastanak radne grupe za Natura 2000, u okviru CEEweb mreže, održan je na Bledu (Slovanija) od 30. juna do 2.jula 2010.godine.
Tema sastanka je bila mere kompenzacije u okviru Direktive o staništima. Pored uvoda o mehanizmima i značaju kompenzacije, predstavljeni su i: vodič za kompenzacije u Poljskoj, primer kompenzacije u luci Antwerp u Belgiji, mere kompenzacije u Letoniji, implementacija mera kompenzacije u Nemačkoj i kompenzacija na poljoprivrednim površinama u Sloveniji. Takođe, razmenjena su iskustva u pripremi i implementaciji Natura 2000 u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji, Mađarskoj, Poljskoj i Letoniji.
Prezentacije sa sastanka su dostupne na sajtu CEEweb
 
Sajt tvining projekta Natura 2000
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, u saradnji sa stranim ekspertima, u januaru 2010. godine počelo je implementaciju projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta zaštićenih područja u Srbiji – Natura 2000”.  

                
Krajnji cilj projekta je uspostavljanje  i razvoj ekološke mreže NATURA 2000 u Republici Srbiji. Tačnije, svrha projekta je da poboljša očuvanje zaštićenih vrsta i njihovih staništa u Srbiji, podizanje svesti o zaštiti prirodnog nasleđa Srbije i povećanje kapaciteta za primenu zakonskih standarda u zaštiti prirode.
Aktivnosti na projektu, izveštaje sa radionica i konsultacija, prezentacije i ostala bitna dokumenta pogledajte ovde                       

Pretraživač i mapa Natura 2000 područja
Natura 2000 Viewer je postavljen na sajtu  http://natura2000.eea.europa.eu
Ukoliko želite da vidite:
- gde su sva Natura 2000 područja?!
- postoji li Natura 2000 u vašoj blizini?
- koje vrste žive u Natura 2000 područjima?
- zašto su Natura 2000 područja zaštićena?
pogledajte sajt koji je postavila Evropska komisija u saradnji sa Evropskom agencijom za životnu sredinu
 

Fruška Gora, hotel Norcev
novembar 2009. godine
Trening ABC o EU i Natura 2000 je okupio 25 predstavnika NVO iz Srbije, oranizatore iz Mladih istraživača Srbije i WWF, kao i veliki broj predavača iz državnih institucija.
Izveštaj i materijale sa treninga možete preuzeti ovde
 

Drugi sastanka mreže nevladinih organizacija ’’Natura 2000 Resursni Centar’’
Beograd, EKO CENTAR, Rige od Fere 4
Sreda, 17.06.2009. godine
Tanja Petrović, generalni sekretar Mladih istraživača Srbije otvorila je sastanak i pozdravila prisutne. Nakon uvodne reči, učesnici sastanka su se predstavili iznoseći samo osnovne podatke: ime, organizaciju i mesto odakle dolaze.
Prvom delu sastanka prisustvovao je gospodin Radislav Momirov, pomoćnik ministra u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.Tokom sastanka potpisam je memorandum o saradnji na Natura 2000 između organizacija članica mreže i WWF. Više informacija o sastanku proćitajte ovde

Prvi sastanak NVO- N2000 Resursnog centra Srbije
Novi Beograd, 30. april 2009. godine
Od prijavljenih trideset nevladinih organizacija sastanku je prisustvovalo 23, odnosno 25 pojedinaca. Na početku sastanka predstavnici organizacija su upoznali kolege sa svojim radom i projektima zaštite biodiverziteta.
Na sastanku je predstavljen projekat izgradnje kapaciteta koji je podržan od strane EC kao i projekat koji će se baviti mrežom Natura 2000.
Razgovarano je o načinu formiranju mreže organizacija koje bi se bavile Natura 2000 procesom, o potrebama organizacija za izgradnju kapaciteta (GAP analiza), o načinu rada mreže nevladininh organizacija i slično.
 Share