EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Ramsarska konvencija
 
Prvobitno '' Konvencija o vlažnim staništima od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica'', sada samo '' Konvencija o vlažnim staništima'', poznatija kao Ramskarska konvencija, usvojena je 2. februara 1971.godine u iranskom gradu Ramsaru, na obali Kaspijskog mora. To je prvi od brojnih globalnih međunarodnih dokumenata koji se tiču očuvanja i mudrog korišćenja prirodnih resursa.
Jugoslavija je potpisala ovaj dokument 1976.godine i sledeće predložila Obedsku baru i Ludaško jezero na Listu vodenih staništa od međunarodnog značaja. Uprkos naporima vezanim za implamentaciju Ramskarske konvencije u Srbiji, opstanak ovih veoma ugroženih staništa je neizvestan. Uzroci su brojni: odvodnjavanje, isušivanje tla, pretvaranje delova zaštićenih područja u poljoprivredno zemljište, zagađenje, prekomerna ekplaotacija biljnog i životinjskog sveta ( seča šuma, lov).
Vodena staništa obuhvaćena Konvencijom nisu samo močvare već veoma širok spektar tipova staništa, reka, jezera, mangrova ili čak i koralnih grebena, pa i onih koje je čovek stvorio, kanala ili ribnjaka, na primer.
Ova područja su od neprocenjive vrednosti za život i ekonomski razvoj na Zemlji; nazvana su još i ''bubrezi planete'' jer prečišćavaju vode, ''prirodni graditelji'', zato što predstavljaju efikasan sistem zaštitte od poplava, ''biološki supermarketi'' zbog svojih razgranatih lanaca ishrane i velike raznovrsnosti živog sveta.
Srbija je jedna od 158 država potpisnica Ramsarske konvencije. Na toj listi Ramsarske konvencije je upisano 1.759 vodenih područja od međunarodnog značaja.
Na Listi ramsarskih područja od međunarodnog značaja, do 2008. godine, našlo se ukupno devet područja iz Srbije, od toga sedam u Vojvodini, a dva u Južnoj Srbiji.

Ukoliko želite da saznate više o Ramsarskoj konvenciji posetite sajt www.ramsar.org

Mladi istraživači Srbije su aktivni na Ramsarskim područjima u Srbiji npr. Obedskoj bari, Ludaškom jezeru itd.

fotografija: BAZ, Obedska bara 


Share