EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Panevropska strategija biološkog i predeonog diverziteta (PEBLDS)
Panevropska strategija biološkog i predeonog diverziteta je odobrena na trećoj pan-evropskoj Konferenciji ministara za zaštitu životne sredine, "Životna sredina za Evropu", održanoj u Sofiji u oktobru 1995. godine, koja se tiče 50 zemalja Ujedinjenih Nacija Ekonomske Komisije za Evropu. PEBLDS je evropski odgovor za podršku implementacije konvencije o biološkoj raznovrsnosti. Cilj strategije je da učvrsti primenu Bernske konvencije sa osvrtom na Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, prateći Monako dekleraciju. Strategija uvodi koordiniran, usklađen i jedinstven okvir za ojačanje i izgradnju na postojećim inicijativama. To ne znači uvođenje novih zakona ili programa, već popunjavanje praznina na mestima gde inicijative nisu izvršene u svom punom potencijalu ili nisu uopšte uspele da dostignu postavljene ciljeve. To obezbeđuje priliku da se preduzmu efektivnije mere kroz olakšavanje razvoja zajedničkog pristupa pri očuvanju biološke raznovrsnosti i pomaganje prommovisanja koordinisane akcije. Sekretarijat PEBLDS-a čine Savet Evrope i UNEP.

U organizaciji sekretarijata PEBLDS, a uz podršku Novreskog Ministrastva Životne sredine, od 21. do 24. septembra 2009. u Liege-u, održana je Peta konferencija biodivezitet u Evropi.
Predstavnici ministarstava životne sredine iz Pan-evropskog regiona, eksperti i nevladine organizije su zajedničkim radom definisali buduće pravce delovanja ka smanjenju gubitka biodiverziteta u Pan-evropskom regionu. Pripremu i učešće nevladinih organizacija je koordinisao CEEweb. Nevladine organizaciju su pripremile tri dokumenta koji su izneli stavove civilnog sektora o tri tema koje su bile razmatrane tokom konferencije:
1) Ekosistemski servisi,
2) Biodiverzitet i klimatske promene i
3) Politika zaštite biodiverziteta posle 2010. godine.
Učešćem u radnim grupama tokom konferencije, predstavnici NVO su uspeli da svoje viđenje iznesu predstavnicima ministarstava i da se zaključci unesu u finalne odluke konferencije.
Konačni, sažeti i obrađeni zaključci konferencije će biti pripremljini u vidi izveštaja tokom narednih dana i poslati učesnicima.
Neke od generalnih odluka i zaključaka konferencije su:
- da je saradnja u Pan Evropskom regionu veoma važna i treba da bude nastavljena kroz PEBLDS;
- da se nastavi dobra praksa saradnje sa nevladinim organizacijama u okviru PEDLDS-a.
Detaljnije informacije o razultatima i preporukama konferencije biće dostupne na web sajtu www.peblds.org

Projekat praćenja implementacije PEBLDS u jugo istočnoj Evropi
Grupa organizacija, predvođene CEEweb timom, tokom 2005. i 2006. godine, radila je na praćenju primene PEBLDS i CBD, kao i na podizanju svesti javnosti o ovim sporazumima.
Prvi sastanak učesnika projekta održan je u Zagrebu, od 29. do 31. marta 2005.godine. Deo projekta je bila i priprema i učešće NVO na konferneciji Biodiverzitet za Evropu, koja je održana na Plitvičkim jezerima.
Pored Mladih istraživača Srbije, u projekat su bile uključene i: BIOTICA Ecological Society iz Moldavije, Zelena akcija iz Hrvatske i Makmontana iz Makedonije.Share