EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Pregled aktivnosti na CITES Konvenciji
 
Mladi istraživači Srbije su aktivni u CEEweb radnoj grupi za CITES. Najveći broj naših aktivnosti vezanih za CITES ostvaren je u saradnji sa ovom grupom. Članice CEEweb CITES radne grupe su nevladine organizacije iz: Hrvatske, Mađarske, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Ukrajine). Organizacije se zalažu za očuvanje ugroženih vrsta kroz implementaciju propisa i regulativa koje se tiču trgovine divljim vrstama flore i faune, kao što je Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (CITES), Regulative EU za trgovinu florom i faunom, i nacionalnih zakona.

Internet monitoring trgovine CITES vrstama
mart-juli 2011.godine
Nevena Marković iz Mladih istraživača Srbije i Jelena Ilić iz ORCA radile su na monitoring trgovine zaštićenim vrstama na internet. Monitoring se istovremeno odvijao u više zemalja centralne i istočne Evrope a rezultati će biti objavljeni uskoro.
 
Sastanka CITES radne grupe, CEEweb for Biodiversity
Osijek, 26-29. oktobar 2010.
Predstavnici osam nevladinih organizacija, članica CITES radne grupe, održali su sastanak na kome su planirane aktivnosti za narednu godinu. Takođe, na istom skupu održan je i trening o CITES internet monitoringu.
Mladi istraživači Srbije, koje je predstavljala Nevena Marković, i organizacija ORCA će učestvovati u regionalnom projektu monitoringa trgovinom CITES vrstama na internetu (delu istraživanja za Srbiju).
Na sastnku su razmatrani i projekti vezani za unapređenju legislative u svrhu zaštite kornjača, treninzi za carinsku policiju, informativni materijali za širu javnost itd.

Izložba ''ISTREBLJENJE - prava cena za ugrožene vrste'', Mart, 2010. godine
Mladi istraživači Srbije i Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama - ORCA uz podršku Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, otpočeli su zajedničku akciju podizanja svesti javnosti o potrebi i načinima zaštite ugroženih vrsta biljaka i životinja, posebno onih koje se nalaze na listama CITES konvencije.
Na izložbi posetioci mogu da nauče kako ljudske aktivnosti ugrožavaju: koralne grebene, ajkule i druge ribe, vodozemce, zmije, kornjače, krokodile, guštere, papagaje, ptice grabljivice i sove, medvede i vukove, tigrove i druge velike mačke, slonove i nosoroge ali i kaktuse, tropsko drveće i orhideje. A takođe da se informišu i o pravilima:
’’Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo strogo zaštićenu, odnosno zaštićenu vrstu biljaka ili životinja ili uveze ili unese u Srbiju stranu vrstu biljaka ili životinja zaštićenu međunarodnim ugovorima i dokumentima, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.” - Član 265. Krivičnog Zakonika’’.
Izložba je organizovana u Beogradu, Zrenjaninu, Carskoj bari i Valjevu.
 
Trening za trenere o CITES i EU uredbama o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine tim vrstama
06 – 13. april 2008. godine
Delta Dunava, Rumunija
Jovana Dubaić je učestvovala na trenigu koji je za cilj imao obuku predstavnika nevladinih organizacija o CITES Konvenciji i uredbama EU.
Izveštaj sa treninga pogledajte Izvestaj_presentacija.pdf
 
Učešče na 14. Konferenciji zemalja članica CITES
3-15. jun 2007. godine, Hag
Jelena Šćekić je predstavljala Mlade istraživače Srbije na COP14 CITES Konvencije. Zajedno sa kolegama iz CEEweb CITES radne grupe, lobirano je za veliki broj bitnih odluka, između ostalog i za zadržavanje risa na dodatku II konvencije, dodavanje evropske jegulje na annex II. Rezultati monitoringa trgovinom vrstama (u pet shoppovima i na internet) privukli su pažnju brojnih delegacija tokom konferencije. Problemi sa implementacijom CITES u zemljama centralno-istočne Evrope su takođe istaknuti tokom konfrencije.
 
CITES monitoring
2006. godina
U saradnji sa radnom grupom za CITES, u okviru mreže nevladinih organizacija CEEweb for biodiversity, Mladi istraživači Srbije su radili na monitoringu trgovine vrsta sa dodataka CITES konvencije u Srbiji.
Projekat je uključio veliki broj volontera iz cele Srbije a rezulati projekta su objavljeni u brošuri CeeTES - Assessment of CITES implementation in Central and Eastern European Countries pogledajte ovde
 


Share