EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Bernska konvencija
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa

Ciljevi ove konvencije su da se očuvaju divlja flora i fauna i njihova  prirodna staništa, naročito onih vrsta i staništa čije očuvanje zahteva  saradnju više država i da bi se unapređivala takva saradnja.  Poseban  naglasak  se  stavlja  na  ugrožene  i  osetljive  vrste,  uključujući  ugrožene i osetljive migratorne vrste.

Sve zemlje koje su potpisale Bernsku Konvenciju moraju da preduzmu mere za: promociju nacionalnih politika za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa; razmatraju očuvanje divlje flore i faune u procesu planiranja i razvoja projekata, kao i u merama protiv zagađenja; promovišu obrazovanje i informisanje javnosti o potrebi zaštite i očuvanja divlje flore i faune, kao i njihovih staništa; stimulišu istraživanja u svrhu ove Konvencije; sarađuju na primeni Konvencije.
 
 
U preambuli Bernske Konvencije stoji:
Zemlje članice Saveta Evrope i druge potpisnice ove konvencije;
Smatrajući  da  je  cilj Saveta  Evrope  da  ostvaruje  veće  jedinstvo među  svojim članicama;
Imajući  u vidu želju Saveta Evrope da  sarađuje  sa drugim državama  u oblasti očuvanja prirode;
Priznajući da divlja flora i fauna predstavljaju prirodno nasleđe od  estetske,  naučne,  kulturne,  rekreacione,  ekonomske  i  suštinske  vrednosti koje treba sačuvati i predati budućim generacijama;
Priznajući  suštinsku  ulogu  flore  i  faune  u  očuvanju  ekološke  ravnoteže;
Konstatujući da se brojnost mnogih vrsta divlje flore i faune smanjuje  i da nekima preti istrebljenje;
Svesni da je očuvanje prirodnih staništa vitalna komponenta zaštite i  očuvanja divlje flore i faune;
Priznajući  da  vlade  u  svojim  nacionalnim  ciljevima  i  programima  treba  da  razmatraju  očuvanje  divlje  flore  i  faune  i  da  treba  uspostaviti  međunarodnu  saradnju  posebno  da  bi  se  zaštitile migratorne vrste;
Imajući  u  vidu  rasprostranjene  zahteve  vlada  ili međunarodnih  tela,  posebno koji su izraženi na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj  sredini 1972. godine i na Konsultativnoj skupštini Saveta Evrope;
Naročito  želeći  da  se  u  oblasti  očuvanja  divlje  flore  i  faune  pridržavaju  preporuka  Rezolucije  br. 2  Druge  evropske  ministarske  konferencije o životnoj sredini,
Saglasile su se na sledeći način (sledi dalji tekst).
Podeljate tekst Konvencije  zakon_o_potvrdjivanju_Bernske.pdf
 
Jedna od tema koje Bernska Konvencija pokriva su zaštićena prirodna dobra i ekološke mreže.
O Emerald ekološkoj mreži pogledajte ovde

 Share