EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Aarhuska konvencija
 
Konvencija o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u oblastima koje se tiču životne sredine - Aarhuske Konvencija je instrument zaštite životne sredine. Konvencija promoviše: pristup informacijama, pravo javnosti da učestvuje u donošenju odluka o životnoj sredini, pristup pravosuđu u slučaju kada su predhodna dva prava povređena.
Usvojena je 25. juna 1998.godine na četvrtoj konferenciji “Životna sredina za Evropu” u danskom gradu Aarhusu.
Kratak istorijat Aarhuske Konvencije
Konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini koja je održana u Stokholmu 1972. godine podstakla je dinamičan razvoj međunarodnog ekološkog prava. Osnovni principi Stokholmske konferencije dalje su razrađivani nizom međunarodnih ugovora i usvajanjem deklarativnih akata na globalnom, regionalnom, subregionalnom i bilateralnom nivou. Posle 20 godina, 1992. na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju u Rio de Žaneiru prihvaćen je koncept održivog razvoja. U Rio deklaraciji definisan je princip da se "Pitanja zaštite životne sredine najbolje mogu rešavati uz učešće svih građana kojih se ona tiču. Države treba da olakšaju i ohrabre javnu svest i učešće, omogućujući da ekološka informacija bude široko dostupna".
Na trećoj Ministarskoj Konferenciji '' Životna sredina za Evropu'' koja je održana u Sofiji, 1995.godine, usvojen je '' Vodič za primenu pristupa informacijama i učešća javnosti u odlučivanju''.
Potom je 1998.godine usvojena Aarhuska Konvencija, koja je stupula na snagu 2001.godine.
Cilj Aarhuske Konvencije
Kako bi se doprinelo zaštiti prava svake osobe sadašnjih i budućih generacija da žive u sredini odgovarajućoj za njegovo ili njeno zdravlje i opstanak, svaka strana treba da garantuje pravo pristupu informacijama, javnom učešću u donošenju odluka, i pristupu pravdi u predmetima zaštite životne sredine prema odredbama ove Konvencije.
Zvanični sajte Aarhuske konvencije ovde
 
Aarhuska Konvencija u Srbiji
Prve inicijative vezane za Arhusku konvenciju u Srbiji su pokrenute 1999. godine posredstvom Regionalnog centra za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu (REC), odnosno REC-ove kancelarije u Beogradu. Od tada do danas realizovan je veliki broj aktivnosti usmerenih na stvaranje uslova za ratifikaciju i sprovođenje Arhuske konvencije u Srbiji.
Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (ratifikovala Arhusku konvenciju) 12. maja 2009. godine ( „Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 38/09).


Share