EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Međunarodni sporazumi u oblasti životne sredine

Mladi istraživači Srbije, prepoznajući značaj međunarodnih sporazuma u oblasti životne sredine, u svom radu doprinose primeni sledećih Konvencija:

CITES (Konvencija o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje flore i faune)
CBD (Konvencija o biološkoj raznovrsnosti)
Karpatska konvencija
Ramsarska konvencija
UNFCCC (Okvirna konvencija ujedinjenih nacija o klimatskim promenama)
Aarhus Konvencija

Aktivnosti Mladih istraživača Srbije na primeni Konvencija su različite, zavisno od tematike međunarodnog sporazuma, stepena implementacije u Srbiji, mogućnosti za uključivanje civilnog društva. Pregled aktivnosti kao i kratke uvode u gorepomenute Konvencije nalaze se u ovom delu sajta.

 Share