EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Environment Forum

ENVIRONMENT AND CLIMATE FORUM

 
Od aprila 2014. godine nastavljen je dijalog sa Evropskom komisijom (DG Environment), ovog puta u okviru ECRAN projekta.
Predstavnici iz Srbije su Mladi istraživači Srbije, CEKOR i Ambasadori životne sredine i održivog razvoja. 
Više informacija o forumu možete pogledati na sajtu ECRAN projekta
 

Prvi nacionalni pripremni sastanak Foruma za životnu sredinu i klimu

  

U petak, 26. septembra 2014. godine, u Beogradu, održan je pripremni sastanak na kome su predstavnici civilnog društva, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, međunarodnih organizacija i privrede diskutovali o sledećim temama: IPPC, strateška procena uticaja, procena uticaja na životnu sredinu i zaštita voda. U nastavku možete preuzeti prezentacije i zaključke sa sastanka. Sastanku je prisustvovala i Madalina Ivanica, desk officer za Srbiju u DG Environment i task manager ECRAN projekta.

ECRAN projekat preuzmi
IPPC u Srbiji preuzmi
Strateška procena uticaja preuzmi
Procena uticaja na životnu sredinu preuzmi
Zaštita voda preuzmi
Zaključci radnih grupa preuzmi
 
 
Prvi sastanak Environment and Climate Forum-a održan je u Budvi, u maju 2014. godine.

  

ENVIRONMENT FORUM

Od oktobra 2009. godine Mladi istraživači Srbije su, zajedno sa Ambasadorima životne sredine i CEKOR, predstavnici NVO iz Srbije u projektu Environment Forum.

Projekat Environment Forum je podržan od strane Evropske komisije, Generalnog direktorata za životnu sredinu, i ima za cilj uspostavljenje dijaloga između ekoloških organizacija sa Balkana i Evropske komisije. Environemnt Forum-Forum za životnu sredinu, je nastavak projekta New NGO Forum u kome su Mladi istraživači Srbije takođe učestvovali. Kroz Forum za životnu sredinu nevladine organizacije koje se bave životnom sredinom u Srbiji imaju priliku da predstave svoja mišljenja, iskustva, preporuke i primere dobre i (ili) loše prakse Evropskoj komisiji. Forum za životnu sredinu je dobra osnova za organizacije iz Srbije da ujedinjeno nastupe pred Evropskom komisijom.
 
Treći godišnji sastanak Foruma za životnu sredinu
Brisel, 25-27. septembar 2011.
Ivan Svetozarević, predstavnik Mladih istraživača Srbije učestvovao je na godišnjem sastanku koji je osim veoma bitnih pitanja o budućnosti Foruma, imao  i niz drugih tema.
Specijalni gost sastanka, i ove godine, bio je evropski komisionar za životnu sredinu Janez Potočnik sa kojim je razgovarano o aktuelnom stanju životne sredine u regionu i o potencijalima saradnje NVO i Evropske komisije.
Tematski papiri nevladinih organizacija o energiji i transportu, iz aspekta životne sredine, pripremljeni su i prezentovani tokom sastanka.
Održan je i sastanak sa desk officerom za Srbiju, Madalinom Ivanicom, kao i niz drugih bilateralnih susreta.
Više informacija na sajtu Environment Forum-a

Drugi nacionalni pripremni sastanak u okviru Foruma za životnu sredinu
Beograd, 2. Mart 2011. godine
Sastanak je održan u prostorijama Eko centra. Sastanku je prisustvovalo više od 30 predstavnika organizacija civilnog društva, vlade, opština, biznis sektora.
Glavne teme sastanka su bile: učešće javnosti u procesima donošenja odluka (primeri primene Arhuske konvencije) i energija. Zaključci i preporuke sa sastanka unešeni su u dokumenta koja će biti predstavljena na III godišnjem sastanku Foruma u Briselu (u septembru 2011. godine). 

Drugi godišnji sastanak Foruma za životnu sredinu
Brisel, od 27. do 29. septembra 2010.godine
Dolazak Evropskog komesara za životnu sredinu, Janeza Potočnika, na sastanak sa nevladinim organizacijama iz regiona Zapadnog Balkana i Turske, jedan je od najznačajnijih događaja drugog godišnjeg sastanka Foruma. Tom prilikom, nevladine organizacije koje se bave životnom sredinom iznele su svoje stavove o procesu integracija, o transponovanju EU acquis-a, o problemima u životnoj sredini.
Komesar Potočnik je dao podršku aktivnostima nevladinog sektora i naglasio značaj uključivanja NVO u procese na nacionalnom i EU nivou.
Pored ovog značajnog susreta, tokom sastanka članice Foruma su imale seriju interesantnih prezentacija i diskusija, pre svega, o temama biološke raznovrsnosti, klimatskih promena i procene uticaja na životnu sredinu.
Obavljene su i  tehničke pripreme i dogovori za učešće nevladinih organizacija u procesu RENA.

Više informacija o godišnjem sastanku, kao i prezentacije i fotografije možete pogledati ovde

Prvi nacionalni sastanak Foruma za životu sredinu u Srbiji
27. maja 2010.godine, Beograd
Kako je direktno učešče na sastancima sa predstavnicima EC u okviru Foruma za životnu sredinu ograničeno, odnosno predviđeno je učešće samo predstavnika izabranih organizacija, odlučeno je da se u svakoj zemlji organizuju pripremni sastanci koji bi okupili širi krug predstavnika nevladinih organizacija.
Sastanak u Srbiji se bavio dvema temama (odabranim na osnovu odgovora na upitnik poslat NVO-ima tokom februara i marta 2010): Tema 1- Učešće NVO-a u donošenje odluka i zakona koji se tiču životne sredine (oblast energetika, transport) i Tema 2- Zaštita biodiverziteta u Srbiji.
Izabrane teme razmatrane su o kontekstu sledećih pitanja: Da li smatrate da su politike i zakonodavstvo EU u ovoj oblasti korisne za Srbiju? Da li ima problema sa usaglašavanjem propisa EU (environmental acquis) i njihovom sprovođenju u Srbiji? Imate li neki konkretan slučaj koji želite da se predstavi Evropskoj komisiji tokom godišnjeg okupljanja koje će biti septembra 2010? Gde vidite napredak a gde probleme, i šta bi trebalo uraditi da se poboljša trenutno stanje i kako vidite uloge različitih aktera (EU, Vlada, Forum za životnu sredinu, nevladine orgnizacije) u oblasti životne sredine? Kako sporazumi EU u oblasti energije i transporta utiču na donošenje odluka i razvoj enrgetskog i transportnog sektora u Srbiji? Kako nevladine organizacije mogu biti uključene u procese donošenja odluka u pitanjima od regionalnog značaja, kao što su energetika i transport?
 
Prvi godišnji sastanak Foruma za životnu sredinu
Brisel, 18.-20. novembara 2009. godine
Na prvom godišnjem sastanku Foruma za životnu sredinu učestvovalo je 18 predstavnika nevladinih organizacija iz regiona zapadnog Balkana i Turske.
Sastanak je organizovan kroz: segment vezan za koordinaciju rada NVO , segment vezan za tematske oblasti otpad i IPPC, kao i segment vezan za informativna predavanja.
Takođe, tokom sastanka organizovane su konsultacije sa osobama koje rade na poziciji desk officer za određene zemlje u okviru Generalnog direktorata za životnu sredinu Evropske komisije.
Prezentacije i izveštaj sa sastanka možete pogledati ovde
 
Help desk servis u okviru projekta
Imate pitanje  – mi ćemo vam pomoći da pronađete odgovor. Ovo je usluga za profesionalce uključene i/ili zainteresovane za process proširivanja EU, posebno usmerena na korisnike iz Hrvatske, BJR Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova pod UNSCR 1244, i Turske.
Usluga omogućuje korisnicima da postave pitanja, zahteve ili komentare i dobiju brz odgovor od odredjenih eksperata.
Predstavlja laku i praktičnu “ulaznicu” za organizacije koje žele da iskoriste mogućnost  “usmerenog” pristupa informacijama značajnih za civilno društvo, kroz postavljanje specifičnih pitanja u vezi procesa proširivanja Evropske unije i politika EU. Postavljajte pitanja u vezi: 1. Projekta “Environment Forum” 2. EU, procesu prosirivanja i ciljnim zemljama  3. Procesu EU prosirivanja i mogucnostima za civilno drustvo u oblasti zivotne sredine. Helpdesk je usluga za profesionalce uključene i/ili zainteresovane za process proširivanja EU. Sa ciljem da se izbegnu pitanja van okvira projekta ili koja nisu u okvirima ekspertize koja se može pružiti, sugerišemo da pre nego što pošaljete pitanje, preispitate da li ono spada u navedene teme. Detaljnije o temama koje su obuhvaćene helpdeskom možete pogledati na odgovarajućoj strani web strane: www.envforum.eu
Da biste poslali pitanje dovoljno je da pošaljete email na: helpdesk@envforum.eu
 

NEW NGO FORUM

Generalni direktorat za životnu sredinu Evropske Komisije (DG Environment) je preko Evropskog biroa za životnu sredinu (European Environmental Bureau - EEB) pokrenuo 2006.godine projekat pod nazivom "Novi forum nevladinih organizacija" - New NGO Forum- www.newngoforum.org
Projekat je 2009. godine ‘’prerastao’’ u Environment Forum. Ideja ovog projekta je bila osnaživanje civilnog društva država kandidata za prijem u članstvo Evropske Unije kao i onih koje još uvek to nisu, putem razmene informacija koje se tiču EU zakonodavstva na polju zaštite životne sredine kao i razvijanja EU regulative vezane za proces stabilizacije i pridruživanja. Projekat je takođe trebalo da omogući Evropskoj Komisiji da konsultuje NVO pri razvijanju EU zakonodavstva na polju zaštite životne sredine kao i da ispita na koji način NVO mogu da imaju aktivnu ulogu u procesu pridruživanja (’’environmental watchdog’’).
New NGO Forum je imao ukupno 20 članica i to iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova (UN 1244), Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske.
Treći sastanak i skupština Foruma održani su u Briselu od 6. do 10. jula 2008.godine. Tokom skupštine usvojene su preporuku za dalji rad i proširenje aktivnosti Foruma koje, između ostalog, predviđaju jaču saradnju na nacionalnom nivou a očekuje se i aktivno učešće nevladinih organizacija u novom projektu RENA (Regional Environmental Network for Accession) koji je nastavak dosadašnje inicijative REReP.
Takođe, tokom bilateralnih sastanaka sa predstavnicima Generalnog direktorata za životnu sredinu i Generalnog direktorata za proširenje, pokrenuta je saradnja na polju učešća NVO u pisanju progress report (poglavlje o životnoj sredini).
Učesnici su informisani o sadržaju i načinu primene novih regulativa EU u oblasti zaštite vazduha ( 2008/50/EC), hemikalija (REACH), klimatskih promena i energije, zatim o akcionom planu strategije o održivoj proizvodnji i potrošnji, kao i o novim finanskijskim mehanizmima za podršku zemljama u procesu pridruživanja EU (IPA, Civil Society Facility). Poslednjeg dana sastanka predstavnici nevladinih organizacija sastali su se sa komisionarom za životnu sredinu Evropske Komisije, gospodinom Dimasom, koji je sa velikom pažnjom i razmevanjem saslušao stavove civilnog sektora o stanju životne sredine.

 Share