EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 
Politike zaštite životne sredine
 
Aktivnosti Mladih istraživača Srbije su u velikoj meri usmerene na primenu politika zaštite životne sredine.
Veliki broj projekata MIS-a ima za cilj primenu EU acquis iz oblasti životne sredine, pre svega Direktive o pticama, Direktive o staništima i Okvirne direktive o vodama.
 
Takođe, prepoznajući značaj međunarodnih sporazuma u oblasti životne sredine, u svom radu MIS doprinose primeni sledećih Konvencija:
CITES (Konvencija o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje flore i faune)
CBD (Konvencija o biološkoj raznovrsnosti)
Karpatska konvencija
Ramsarska konvencija
UNFCCC (Okvirna konvencija ujedinjenih nacija o klimatskim promenama)
Aarhus Konvencija

Na dalje, MIS je aktivno uključen u sledeće procese: Environment Forum- dijalog EU i NVO koje se bave životnom sredinom;RENA; Životna Sredina za Evropu; Biodivrzitet u Evropi (PEBLDS).
Share