EKOLOŠKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Specijalni rezervat prirode Obedska bara

Područje Obedske bare nalazi se u jugoistočnom Sremu između naselja Grabovci, Obrež, Kupinovo i reke Save.

Korito Obedske bare je ostatak napuštenog korita Save, čiji glavni tok sada teče južnije. Još pre 6000 godina ovde je proticala preteča reke Save, a pre 4500 godina njen sporedni tok, da bi se pre 2000 godina formirala mrtvaja, od koje je nastala močvara kakvu poznajemo. Tada su postojali idealni uslovi za život i razmnožavanje velikog broja ptica močvarica i drugih životinja i biljaka vezanih za barsko – močvarna staništa. Bilo je to „zlatno doba” Obedske bare.
Danas je Obedska bara vezana sa rekom Savom samo za vreme visokih voda. Kroz kanal Vok, u blizini Kupinova, u periodu niskog vodostaja voda ističe iz bare. Obedska bara napaja se vodom i priticanjem podzemnih voda i površinskim slivanjem atmosferskih voda. Voda iz Save prodire u Obedsku baru i sa zapada, kada se napune bare i depresije između Grabovaca i Obreža, da bi se zatim preko kanala Revenice prelivala u korito Obedske bare.
Ukupno dokazano bogatstvo faune sisara je 50 vrsta , ptica 219, gmizavaca 11, riba 16, insekata preko 1200, zooplanktona preko 200, gljiva oko 180, biljaka 500 i mahovina 50 vrsta. Nema sumnje da je stvarna biološka raznovrsnost na Obedskoj bari još veća, što predstavlja izazov istraživačima u daljem radu.

Povratak Ibisa na Obedsku baru

Jedan od najdugoročnijih projekata Mladih istraživača Srbije, koji oslikava način rada organizacije, jeste projekat „Povratak ibisa“ u specijalnom rezervatu prirode Obedska bara. Kao i svaka istraživačka priča, i ova je počela kada je grupa studenata biologije, davne 1992. godine, krenula da organizuje višednevna istraživanja biodiverziteta Obedske bare. Zahvaljujući podršci mentora i stručnih institucija, rezultati istraživanja objavljeni su u knjizi „Povratak Obedskoj bari“. Tokom bioloških istraživanja uočene su i promene u ekosistemima Obedske bare pa se u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i JP Vojvodinašume krenulo u revitalizaciju vlažnih livada u istočnom kraku potkovice Obedske bare.
Da bi revitalizaciju učinili atraktivnijom, a i u cilju promovisanja vrednosti volonterskog rada, 1997. godine počeli smo da organizujemo međunarodne ekološke volonterske kampove na Obedskoj bari. Do sada smo organizovali 12 kampova na kojima je učestvovalo preko 200 volontera iz velikog broj zemalja: od Japana, Koreje i Sjedinjenih Država do Turske, Španije i ostalih evropskih zemalja.
Volonteri koji dolaze na Obedsku baru su pravi ’’ambasadori Srbije u svetu’’ a to nije samo fraza: iskustva koja jedan volonter stekne tokom deset dana boravka na Obedskoj bari su nezaboravna i inspirišu na širenje priče o ''Sremskoj lepotici'' kako mnogi nazivaju Obedsku baru  i gostoprimstvu srpskog naroda.
U proteklih 13 volonterskih kampova postigli smo značajne rezultate i na vlažnim livadama: osim očišćenih hranilišta za ptice, ogroman napredak postignut je u saradnji sa lokalnim stanovništvom, upravljačima i donosiocima odluka, a sve u cilju što pozitivnijeg odnosa prema prirodi i boljeg upravljanja zaštićenim dobrom.

Kampovi i rad na Obedskoj bari se nastavljaju!Share