O NAMA  
 
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

Vesti

 

 

Javna nabavka male vrednosti - poziv za podnošenje ponuda za uslugu smeštaja, hrane i radnog prostora

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  - preuzeti ovde.
 

1. NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA
Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br. 124/12), u daljem tekstu: Zakon), Udruženja građana Mladi istraživači Srbije iz Beograda, Bulevar umetnosti 27, www.mis.org.rs (u daljem tekstu: Naručilac) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u postupku javne nabavke male vrednosti.

2. VRSTA NARUČIOCA
Udruženje građana – Ostalo.
 
3. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka male vrednosti.

4. PROCENJENA VREDNOST NABAVKE
575.150,00 RSD

4. PREDMET JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke je nabavka usluge smeštaja, ishrane, osveženja i radnog prostora za potrebe Udruženja građana Mladi istraživači Srbije iz Beograda,  i to za:
-    Smeštaj, ishranu, osveženje i radni prostor za 27 učesnika i 2 puna pansiona tokom  juna 2013. godine, bez preference mesta održavanja
-    Smeštaj, ishranu, osveženje i radni prostor za 25 učesnika i 2 puna pansiona tokom jula 2013. godine, bez preference mesta održavanja
-    Smeštaj, ishranu, osveženje i radni prostor za 25 učesnika i 2 puna pansiona tokom avgusta 2013. godine, u Sremskim Karlovcima ili okolini.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 55110000- Usluge hotelskog smeštaja.

5. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Kriterijum za ocenu ponuda radi dodele ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, ukoliko su ispunjeni svi uslovi navedeni u konkursnoj dokumentaciji.  

MAKSIMALNI MOGUĆI BROJ BODOVA
100 bodova

6. NAČIN PREUZIMANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na internet stranici Udruženja građana Mladi istraživači Srbije www.mis.org.rs

7. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROK
Ponuda se smatra blagovremenom ako je pristigla kod naručioca u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja poziva odnosno do 05.06.2013. godine do 12 časova. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na srpskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst: “ponuda – ne otvaraj”, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.
 
Blagovremenim će se smatrati ponude koje su do gore navedenog roka primljene od strane naručioca bez obzira na način na koji su poslate.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda će se obaviti odmah po isteku roka za podnošenje, odnosno dana 10.06.2013. godine, na adresi Udruženja građana građana Mladi istraživači Srbije.

9. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.  Ponuđači su dužni da pred početak javnog otvaranja Komisiji naručioca predaju pisano ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda kojom dokazuju ispunjenost uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, dato pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Naručilac će odluku o dodeli ugovora dostaviti svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku, u skladu sa Zakonom.

11. KONTAKT
Jelena Ristić Beronja
vss@mis.org.rs
Tel: 011.311.66.63

 

<<< Nazad


Komentari

Nema komentara

Unesi komentar

Share